ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU104


Thực tâp gỉải Sudoku – Bài 104


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                     Họ của ô Sudoku.
                     Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng.


image002

A) Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản
và Điền số liên hoàn.

image004

B) Kiểm soát tổng quát. Bổ túc các điền số có thể. Áp dụng các Quy luật đã biết
và 
Điền số liên hoàn.

image006

C) Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết
     Trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.

image008

image010

image012

 
%d bloggers like this: