ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU105


Thực tâp giải Sudoku – Bài 105


Trình độ:    Rất khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng.image002

A) Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản và Điền số liên hoàn.

Chú ý: Nên ghi trị khả dụng

image004

image005

Khung có nhiều bộ 2, bộ 3 ô Sudoku, loại bỏ các trị khả dụng rác:

Cột 1 có bộ 2 ô B1(4,9), E1(4,9)   => A1(2,6,8), D1(2,3), I1(3,6)
Cột 3 có bộ 2 ô C3(2,4), D3(2,4)   => A3(1,8), E3(1,5), F3(5,6)), G3(5,8)
Hàng F có bộ 2 ô F4(4,9), F5(4,9) => F2(2,3,5,6), F7(2,3), F9(2,3,5)
Hàng A có bộ 3 ô A4(4,9), A8(2,4,9), A9(2,4,9) => A1(6,8), A2(1,6)

image007

image009

image011

 
%d bloggers like this: