ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU106


Thực tâp giải Sudoku – Bài 106


Trình độ:    Rất khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku. Họ của ô Sudoku. Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng. Quy luật cờ tàn hay Quy luật BUG

 

image002

A) Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản và Điền số liên hoàn.

image004

B) Kiểm soát tổng quát. Bổ túc các điền số có thể. Áp dụng mọi Quy luật đã biết và Điền số liên hoàn.

image006

C) Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết Trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.

image008

image010

 
%d bloggers like this: