ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU108


Thực tâp giải Sudoku – Bài 108


Trình độ:     Rất khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3, bộ 4, bộ 5 ô Sudoku.
                       Họ của ô Sudoku. Trị khả dụng duy nhất.
                       Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng.


image002

A) Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản và Điền số liên hoàn.

image004

image006

B) Kiểm soát tổng quát. Bổ túc các điền số có thể. Áp dụng mọi Quy luật đã biết và Điền số liên hoàn.

image008

C) Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết Trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.

image010

image012

image014

 
%d bloggers like this: