ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU109


Thực tâp giải Sudoku – Bài 109


Trình độ:   Khó
Quy luật:  Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku. Họ của ô Sudoku.image002

A) Khảo sát các Dãy Khối Ngang, các Dãy Khối Dọc với các Quy Luật Căn Bản đơn giản và Điền số liên hoàn.image004

image006

image002

 
%d bloggers like this: