ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU118


Thực tâp giải Sudoku – Bài 118


Trình độ:  Khó
Quy luật:  Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.image002

A) Khảo sát
     – Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
     – Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
     – Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:
              QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLLH, …
     – Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004

Bổ Túc (điền thêm trị khả dụng không bắt buộc)

1) Cột 5 có E5(3,4), F5(3,4) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 4 trên cột 5 và trong khối 5.
=> A5(1,5,8), B6(1,5), G5(1,5,7), H5(1,5,7,8)

2) Hàng F có 3 ô trống A6, G6 và H6 chia nhau 3 số 3, 4 và 5. G6 không thích hợp với 3 và 4.
=> G6 = 6, A6(3,4) H6(3,4) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 4 trên cột 6.

3) Hàng G có G6 = 5. Ba ô G1, G4 và G5 chia nhau 3 số 1, 7 và 9.
=> G1 = 7, G5 = 1, G4 = 9
=> H5 = 7, I8 = 7                 (QLVTH I4I5I6 đ/v G1 = 7 trong DKN 3)
=> A9 = 7
=> I7 = 9

4) Hàng H có: H7(1,5) H8(1,5) là 1 bộ 2 ô Sudoku
=> H3(3,4) H6(3,4) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 4
=> H4 = 8 => A5 = 8

5) Hàng B có B5 = 5 => B7(1,4), B8(1,9), B9(1,2,4,9)

B) Để có thể áp dụng các Quy luật liên quan đến Trị khả dụng, ta cần biết Trị khả dụng của tất cả các ô trống của khung Sudoku.

image006

image008

 
%d bloggers like this: