ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU119


Thực tâp giải Sudoku – Bài 119


Trình độ:   Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                     Quy luật ô trống

 

image002

A) Khảo sát

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,

– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,

– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:     QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, …

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004

Bổ Túc

1) Khối 2 có 3 ô trống A6, B6 và C5 chia nhau 3 số 3, 5 và 6. A6 và B6 không thích hợp với 3
=> C6 = 3   và   A6(5,6), B6(5,6) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 5 và 6 trên cột 6
=> E4 = 3 => F7(3), F9(3), D3 = 3 (QLVTK D7D8D9 đ/v E4 = 3 trong DKN 2
=> H2 = 3, A1(3), B1(3) (QLVTK A2B2C2 đ/v D3 = 3 trong DKD 2)

2) D5 = 6 (SCC trên hàng D)

3) F8(6), F9(6), E3 = 6 (QLVTH E7E8E9 đ/v E3 = 6 trong DKN 2)

4) F2 = 4 (SCC trong khối 4) => E7 = 4

5) Hàng E có 2 ô trống E5 và E6 chia nhau 2 số 7 và 8. E5 không thích hợp với 7
=> E5 = 8, E6 = 7 => H6 = 8 => I3 = 8, F7 = 8

6) Hàng F có 2 ô trống F8 và F9 chia nhau 2 số 3 và 6. F8 không thích hợp với 3
=> F8 = 6, F9 = 3 => A7 = 3

7) Cột 2 có 2 ô trống G2 và I2 chia nhau 2 số 6 và 7, I2 không thích hợp với 6
=> I2 = 7, G2 = 6 => H4 = 6

8) Cột 4 có G4(1,7), T4(1,7) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 7 trong khối 8
Cột 5 có G5(4,5), T5(4,5) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 7 trong khối 8
Trong khối 8, G6 = 9 => H3 = 9

9) Cột 3 có 2 ô trống B3 và G3 chia nhau 2 số 1 và 4. B3 không thích hợp với 1.
=> B3 = 4, G3 = 1
=> H7(1), H8(1), I4 = 1 (QLVTK I7I8I9 đ/v G3 = 1 trong DKN 3)
=> G4 = 7

10) Hàng A có 3 ô trống A1, A6 và a8 chia nhau 3 số 1, 5 và 6.
A1 không thích hợp với 1 và 5 => A1 = 6
A8 không thích hợp với 5 => A8 = 1 => A6 => 5
=> B6 = 6, C9 = 6 (QLVTK C4C5C6 đ/v A1 = 6 trong DKN 1)

11) Hàng B có 3 ô trống B1, B8 và B9 chia nhau 3 số 3, 5 và 7.
B8 không thích hợp với 3 và 5 => B8 = 7.
B1 không thích hợp với 5 => B1 = 3 => B9 = 5
=> H9 = 7, C1 = 7

12) Cột 7 có 2 ô trống G7 và H7 chia nhau 2 số 1 và 5. G7 không thích hợp với 1.
=> G7 = 5, H7 = 1
=> I5 = 5, H1 = 5 (QLVTK H4H5H6 đ/v G7 = 5 trong DKN 3)

13) G5 = 4, H8 = 4, I1 = 4 (SCC trên hàng G, H và I)

Lời giải của Sudoku 119

image006

 
%d bloggers like this: