ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU121


         Thực tâp giải Sudoku – Bài 121


Trình độ:    Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở.  Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                      Quy luật ô trống. Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số.
                      Họ của ô Sudoku.


image002

Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

–  Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
–  Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
–  Áp dụng các Quy Luật Căn Bảnđơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT,
HỌ của ô SUDOKU, ….

–  Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
   các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004A5(1,5) A6(1,5)   là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 5 trên
hàng A và trong khối 2

Bổ Túc

Họ của ô B4 chứa tất cả các số trừ 6 => B4 = 6 => I6 = 6
Họ của ô C8 chứa tất cả các số trừ 9 => C8 = 9 => D9(9), E9(9)
Khối 2 có A5(1,5) A6(1,5) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 5
=> C5(2,7), C6(2,7) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 7 trên hàng C => C9 = 8

QLVTK G3H3I3 đ/v F2 = 8 trong DKD1 => G1 = 8, A3 = 8 => I4 = 8

Trong khối 1, B1(1,2), B2(1,2,3), B3(2,3) là 1 bộ 3 ô Sudoku trị 1, 2 và 3
=> A1 và A2 chia nhau 2 số 7 và 9. A1 không thích hợp với 7
=> A1 = 9, A2 = 7 => D2 = 9

QLVTH F7F8F9 đ/v D2 = 9 trong DKN 2 => E9 = 9, F4 = 9

Trên cột 2, G2(1,5), H2(1,2), I2(1,2,5) là 1 bộ 3 ô Sudoku trị 1, 2 và 5
=> B2 = 3

Thep QL2L => D3(7), F3(7), D3(3), F3(3)
=> D3(3,7), F3(3,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 3 và7 trên cột 3 => B3 = 2
SCC trong khối 1 => B1 = 1

Trên cột 1, D1 và F1 chia nhau 2 số 2 và 5.
D1 không thích hợp vớ 2 => D1 = 5, F1 = 2

SCC trên cột 4 => E4 = 7

Hàng F có 3 ô trống F3, F6 và F7 chia nhau 3 số 3, 5 và 7.
F6 và F7 đều không thích hợp với 7 => F3 = 7
=> D9 = 7

SCC trên cột 3 => D3 = 3

Hàng D có 2 ô trống D6 và D7 chia nhau 2 số 6 và 8.
D6 không thích hợp với 6 => D6 = 8, D7 = 6
=> E7 = 8


Khảo sát nhờ trị khả dụng

 

image006
Cột 8 có bộ 2 ô Sudoku G8(5,7), I8(5,7) trị 5 và 7 => E8 = 3 => A8 = 6
=> A9 = 2 => A7 = 3, H7 = 2 => I2 = 2 => H2 = 1 => G2 = 5
=> H9 = 6, I8 = 5 => F7 = 5

SCC trên hàng F => F6 = 3

Hàng G có 2 ô trống G6 và G8 chia nhau 2 số 1 và 7
G8 không thích hợp với 1 => G8 = 7, G6 = 1 => I5 = 7 => C6 = 7
=> C5 = 2 
  (SCC trên hàng C) => E6 = 2

SCC trên hàng I và hàng E => I9 = 1, E5 = 5 => A6 = 5 => A5 = 1

Lời giải của Sudoku 121

image008

 
%d bloggers like this: