ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU122


Thực tâp giải Sudoku – Bài 122


Trình độ:    Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                      Quy luật ô trống. Họ của ô Sudoku.image002

Khảo sát với Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT,
HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:

image004E5(2,8) và E6(2,8) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 6 trên hàng E
và trong khối 5

Bổ Túc

Trên hàng D, D1(6,9), D2(6,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 9.
Khối 4 có bộ 2 ô Sudoku D1(6,9), D2(6,9) => Ô cuối cùng E1 = 7
Hàng E có bộ 2 ô Sudoku E5(2,8), E6(2,8)
=> Hai ô còn lại E8 và E9 chia nhau 2 số 6 và 9. E8 không thích hợp với 6.
=> E8 = 9, E9 = 6
=> F4 = 9              (QLVTK D4D5D6 đ/v E8 = 9 trong DKN 2)

Họ của ô G6 chứa tất cả các số trừ 1 => G6 = 1 => H3 = 1 => C1 = 1
=> B9 = 1, A5 = 1 (QLVTH A7A8A9 đ/v C1 = 1 trong DKN 1)
=> C8 = 1

Hàng F còn 2 ô trống F6 và F9 chia nhau 2 số 5 và 7.
F6 không thích hợp với 7 => F6 = 5, F9 = 7
=> C8 = 7                (QLVTK G8H8I8 đ/v F9 = 7 trong DKD 3)

Khối 3 có 2 ô trống A7 và C9 chia nhau 2 số 8 và 9.
A7 không thích hợp với 9 => A7 = 8, C9 = 9
=> C5 = 8 => E6 = 8 => E5 = 2            (SCC trong khối 5)
=> C4 = 2, H6 = 2                               (QLVTK A6B6C6 đ/v E5 = 2 trong DKD 2)

H9 = 8     (SCC trên cột 9)

Hàng B có 2 ô trống B2 và B5 chia nhau 2 số 7 và 9,
B5 không thích hợp với 9 => B5 = 7, B2 = 9
=> I4 = 7 => G3 = 7, H7 = 7         (QLVTK G1G2G3 đ/v I4 = 7 trong DKN 3)
=> A2 = 7

G7 = 9           (SCC trên hàng G)
=> H5 = 9      (QLVTK H1H2H3 đ/v G7 = 9 trong DKN 3)
A4 = 5           (SCC trong khối 2) => C2 = 5 => A3 = 6 (SCC trên hàng A)
=> I1 = 6, D2 = 6        (QLVTK G2H2I2 đ/v A3 = 6 trong DKD 1)
=> D1 = 9                   (SCC trên hàng D) => I3 = 9 => I5 = 5 (SCC trên hàng I)

Lời giải của Sudoku 122

image006

 
%d bloggers like this: