ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU123


Thực tâp giải Sudoku – Bài 123


Trình độ:   Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                     Quy luật ô trống. Họ của ô Sudoku.image002

Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT,
HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004

F2 = 5   (Họ của F2 chứa tất cả các số trừ 5)
G9 = 8   (Họ của G9 chứa tất cả các số trừ 8)
=> G7(4,9), G8(4,9) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 4 và 9 trong khối 9

 

Bổ túc:

Họ của 2 ô B4 và B6 chứa tất cả các số trừ 3 và 5.
=> B4(3,5), B6(3,5) là bộ 2 ô Sudoky trị 3 và 5 trên hàng B và trong khối 2
=> B4 = 5 hay B6 = 5

QL2L trong DKD 1 => A1 = 5 => C7 = 5

Khối 3 có 4 ô trống A7, A8, A9 và B7 chia nhau 4 số 3, 6, 8 và 9.
Ba ô A7, A8, A9 không thích hợp với 9
=> B7 = 9, A7(3,6,8), A8(3,6,8) và A9(3,6) là bộ 3 ô Sudoku trị 3, 6 và 8 trên hàng A

Hàng A còn 2 ô trống A3 và A6 chia nhau 2 số còn lại 1 và 4.
A3 không thích hợp với 4 => A3 = 1, A6 = 4
A3 = 1 => F2 = 1, C6 = 1
A6 = 4 => C2 = 4 => D1 = 4 => F8 = 4 => I5 = 4 => G7 = 4

Khổi 2 có A6 = 4, C6 = 1, có bộ 2 Sudoku B4(3,5), B6(3,5) => C5 = 6
B7 = 9 => C3 = 9 => H2 = 9

QLVTK G4G5G6 đ/v G2 = 9 trong DKN 2 => I6 = 9, G8 = 9

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng

 

image006

 

Cột 1 có B1(7,8), H1(2,7,8), I1(2,7,8) là bộ 3 ô Sudoku trị 2, 7, 8
=> E1 = 6
Hàng E: E1= 6 => E8 = 3 => E3 = 2 => D3 = 2 (QLVTK D4D5D6 đ/v E8 = 3 trong DKN 2

Hàng D có D7(6,8), D8(5,6,8), D9(5,6) là bộ 3 ô Sudolu trị 5, 6, 8
=> D2 = 7 => B2 = 8 => B1 = 7 => F3 = 8 (QLVTK D1E11F1 đ/v B2 = 8 trong  DKD 1)
=> I3 = 7 => H7 = 7

Cột 5 còn 2 ô trống F5 và H5 chia nhau 2 số 5 và 8.
F5 không thích hợp với 8 => F5 = 5, H5 = 8 => H1 = 2, I1 = 8 => I8 = 2

Cột 7 còn 3 ô trống A7, D7 và I7 chia nhau 3 số 3, 6, 8.
I7 không thích hợp với 3 và 8 => I7 = 6
D7 không thích hợp với 3 => D7 = 8 => A7 = 3
=> D8 = 6, A9 = 6          (QLVTK D9E9F9 đ/v I7 = 6 trong DKD 3)
D7 = 8 => A8 = 8
A7 = 3 => H9 = 3

Cột 9 còn 2 ô trống D9 và I9 chia nhau 2 số 1 và 5.
D9 không thích hợp với 1 => D9 = 5, I9 = 1 => H4 = 1 => H6 = 6 (SCC trong khối 8)
=> H8 = 5 => I4 = 5 = B4 = 3 => B6 = 5 => F4 = 6 => F6 = 3

Lời giải của Sudoku 123

image008

 
%d bloggers like this: