ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU124


Thực tâp giải Sudoku – Bài 124


Trình độ:   Rất khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                         Hình chữ nhật duy nhất loại 1. Họ của ô Sudoku.
                         Trị khả dụng duy nhất trong 1 thành phần
                         Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số

 

image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004

Bổ túc:

Họ của E1 chứa tất cả các số trừ 1 => E1 = 1 => D6 = 1 (QL2L trong DKD 2)

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng

 

image006

 

Khối 7 có H2(3,4) H3(3,4) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 4 => G1 = 5, H8 = 9
G3(1,2), I3(1,2) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 2.
=> D2 = 5 (QLVTK D3E33F3 đ/v G1 = 5 trong DKD 1
=> D1 = 3 => F5 = 3 => F1 = 4 => F2 = 2 => E2 = 9 => D9 = 9, F8 = 1 => A8 = 3
=> F7(6,8), F9(6,8) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 8.
=> D4(2,6), D5(2,6) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 6 trên hàng D và trong khối 5

E9 = 2        (QLVTK D7D8D9 đ/v F2 = 2 trong DKN 2)
=> E5(7,8), E6(7,8) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 7 và 8 trên hàng E và trong khối 5.

QLVTH G2H2I22 đ/v E1 = 1 trong DKD 1 => 1 không phải l1 trị khả dụng trong A3 và C3
=> A3(5,9), C3(3,4,5,9)

H7 có 2 trị khả dụng 6 và 7.
Nếu H7 = 6 => F7 = 8
Nếu H7 = 7 => I7(1,2)
G3(1,2), I3(1,2), I7(1,2), G7(126) tạo thành hình chữ nhật duy nhất loại 1
=> G7 = 6 => F7 = 8
Dù E7 bằng 6 hay 7, F7 bằng 8 => F7 = 8 => F9 = 6

 

image008

 

Trong cột 6, 6 là trị khả dụng duy nhất và nằm trong số trị khả dụng của G6 => G6 = 6
=> H7 = 6, G4 = 3, G7(1,2)

Hàng G có G3(1,2), G7(1,2) là 1 bộ 2 ô Sudoku => G9 = 4 => G5 = 9
=> B8 = 4 => B9 = 8 => C9 = 1 => A2 = 1

I3(1,2), G3(1,2), G7(1,2), I7(1,2,7) lá 1 hình chữ nhật duy nhất loại 1 => I7 = 7
=> H4 = 7 => I6 = 8
=> I4 = 5 => I5 = 4 => I8 = 2 => I3 = 1 => I9 = 3, G3 = 2 => G7 = 1

Cột 6 có I6 = 8 => E6 = 7 => E5 = 8

Hàng B có B2 = 3 => B6 = 9
=> H2 = 4, H3 = 3 => C3 = 4

Hàng C có C2 = 8 => C4 = 2 => C5 = 5 => C7 = 9 => C6 = 3

Cột 4 có C4 = 2 => D4 = 6 => D5 = 2 => A4 = 8 => A5 = 6

B7 = 2 (QL2L trng DKN 1) => B5 = 7
B3 = 5 (SCC trên hàng B) => A3 = 9 => A7 = 5

Lời giải của Sudoku 124

 

image010

 
%d bloggers like this: