ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU125


Thực tâp giải Sudoku – Bài 125


Trình độ:  Khó
Quy luật:  Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                    Trị khả dụng duy nhất của một thành phần.
                    Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền sốimage002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

 

Kết Quả:

image004

B7(2,9), C7(2,9) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 9 trên cột 7
E7(3,5), F7(3,5) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 5 trên cột 7 và trong khối 6

Bổ túc:

Cột 8 còn 2 ô trống E8 và H8 chia nhau 2 số 2 và 7. E8 không thích hợp với 2 => E8 = 7, H8 = 2
=> F5 = 7, D2(7), D3(7)             (QLVTH D4D5D6 đ/v E8 = 7 trong DKN 2)
G5 = 2, I2(2), I3(2)                     (QLVTK I4I5I6 đ/v G8 = 2 trong DKN 3)
G7(6,7), H7(6,7) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị  6 và 7 trên cột 7
I1(4,6), I2(2,4), I3(2,4,6) là 1 bộ 3 ô Sudoku trị 2, 4 và 6 trong khối 7.

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng

image006

Khối 7 có bộ 3 ô Sudoku I1I2I3 trị 2, 4 và 6 => 6 không phải là trị khả dụng của G3(3,5,6,7)
=> G3(3,5,7)
6 là trị khả dụng duy nhất trong hàng và trong ô G7 => G7 = 6 => G8 = 7

B7 có 2 trị khả dụng 2 và 9.
Nếu B7 = 9 => B6 = 3 => B5 = 6 => B1 = 4
Nếu B7 = 2 => C2 = 2 => I2 = 4 => I1 = 6 => C1 = 7 => A1 = 3 => B1 = 4
Dù B7 bằng 9 hay 2, B1 bằng 4 => B1 = 4

=> I1 = 6 => C1 = 7 => A1 = 3

I1 = 6  => B3 = 6 => C4 = 6 => H5 = 6
C1 = 7 => A6 = 7 => A3 = 9 => D2 = 9 => E4 = 9

C2 = 2 (SCC trong khối 1) => I3 = 2, B7 = 2 => C7 = 9 => B6 = 9

=> B5 = 3 (SCC trên hàng B) => E5 = 5 => E7 = 3 => F7 = 5

C6 = 5 (SCC trên hàng C)

D2 = 9 => D4 = 3 => D3 = 7, F2 = 3 => E3 = 4 (SCC trong khối 4) => F4 = 4

G6 = 3   (SCC trên cột 6) => G2 = 7 => G3 = 5 => H3 = 3 => H4 = 5
I2 = 4     (SCC trong khối 7)

Lời giải của Sudoku 125

image008

 
%d bloggers like this: