ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU126


Thực tâp giải Sudoku – Bài 126


Trình độ:
  Rất Khó

Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                     Trị khả dụng duy nhất. Họ của ô Sudoku.
                     Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số
                     Quy luật 3 thanh tre với cùng trị khả dụng hay Kiếm Ngư (Swordfish)image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT,  HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
   các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:

image004
Bổ túc:

Cột 7 còn 2 ô trống A7 và G7 chia nhau 2 số 1 và 4. A7 không thích hợp với 4 =>
=> H6 = 4 => B4(4), C4(4)

Hàng D có bộ 2 ô Sodoku D1(6,7), D2(6,7) => Hai ô còn lại D8 và D9 chia nhau 2 số 8 và 9.
D8 không thích hợp với 8 => D8 = 9, D9 = 8 => B9(9), C9(9)

Họ của A6 chứa tất cả các số trừ 8 => A6 = 8 => B1(8), B3(8), G5(8), I5(8)

Họ của H9 chứa tất cả các số trừ 1 => H9 = 1 => F8 = 1

Họ của H1 chứa tất cả các số trừ 7 => H1 = 7
=> D2 = 7, B3(7), C3(7)                (QLVTH D3E33F3 đ/v H1 = 7 trong DKD 1)
=> D1 = 6 => A2(6), C2(6)

Cột 3 có 4 ô trống B3(7,8,9), C3( 7,9), F3(5,8), I3(5,8) => F3(5,8), I3(5,8) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị
5 và 8 trên cột 3 => B1 = 8

Khảo sát nhờ trị khả dụng

image006

 

G1(1,5), I2(1,8), I3(5,8) là 1 bộ 3 ô Sudoku trị 1, 5 và 8 trong khối 7
=> G2(3,9), H2(3,9) là 1 bộ 2 ô Sudoku trong khối 7 và trên cột 2 => A2(2,6), B2(1,2,6)

1 là trị khả dụng trên C1 và G1 của cột 1
1 là trị khả dụng trên C2, G2 và I2 của cột 2
1 là trị khả dụng trên C6, G6 và I6 của cột 6
C1, G1, C2, G2, I2, C6, G6 và I6 hợp thành “Ba thanh tre với cùng trị khả dụng 1” , cũng gọi là “Kiếm Ngư” (Swordfish) (Xem QLSU08 – Ba thanh tre với cùng trị khả dụng)
Các trị khả dụng 1 trên cột 4 trong các ô ở các hàng C, G và I đều cóa thể loại ra.
Cột 4 chỉ còn trị khả dụng duy nhất 1 trong ô B4 => B4 = 1

Cột 4 có bộ 2 ô Sudoku A4(2,9), G4(2,9) và C4(2,4,9) => C4 = 4

Trên hàng G, 8 là trị khả dụng duy nhất và trong G5 => G5 = 8

G4 có 2 trị khả dụng duy nhất 2 và 9.
Nếu G4 = 2 => G9 = 5
Nếu G4 = 9 => A4 = 2 => A2 = 6 => A8 = 5 => G9 = 5
Dù G4 = 2 hay G4 = 9, G9 cũng bằng 5 => G9 = 5
=> I3 = 5 => G1 = 1 => C1 = 2 => F1 = 5

G1 = 1 => I6 = 1, I2 = 8 => F3 = 8

Trên cột 8, G8(2,7), I8(2,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 8 => E8 = 4 => B9 = 4, B8 = 3

Trên hàng E, E2 = 2 => F2 = 4, F9 = 2, A2 = 6 => C2 = 1, C8 = 6 => A8 = 5 => C9 = 9
=> C3 = 7 => B5 = 7, B3 = 9, C6 = 3 => C5 = 5, G6 = 7 => I5 = 2 => I8 = 7, G8 = 2
=>G4 = 9 => G2 = 3 => G8 = 2, H2 = 9, G5 = 3
G4 = 9 => A4 = 2, A5 = 9

Lời giải của Sudoku 126

image008

 
%d bloggers like this: