ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU127


Thực tâp giải Sudoku – Bài 127


Trình độ:     Khó
Quy luật:     Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                        Loại trừ trị khả dụng không liên quanimage002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:

image004

D6(1,6), E(1,6) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 6 trong khối 5 và trên cột 6.
E7(5,8), E8(5,8) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 5 và 8 trong khối 6.và trên hàng E.
G4(5,7), I(5,7) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 5 và 7 trong khối 8 và trên cột 4.

Bổ túc:

Cột 4 có 3 ô trống D4, G4 và I4 và G4(5,7), I4(5,7) là 1 bộ 2 ô Sudoku => D4 = 4
Hàng D có 3 ô trống D3, D6 và D8 chia nhau 3 số 1, 6 và 7.
D8 không thích hợp với 1 và 6
=> D8 = 7, D3(1,6) D6(1,6) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 6 trên hàng D.

Khảo sát nhờ trị khả dụng

 

image006
Hàng H có H1(3,7), H2(3,5,7), H9(3,5,7) là 1 bộ 3 ô Sudoku trị 3, 5, 7 => H8 = 8
E7 = 8 => E8 = 5

Cột 2 có A2(3,5,7), B2(5,7), H2(3,5,7) là 1 bộ 3 ô Sudoku trị 3, 5, 7
=> C2(1,6), E2(1,6) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 6.

Hàng C có C6(4,7), C7(4,7) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 4 và 7
C1(1,3), C2(1,6), C3(1,3,6) là 1 bộ 3 ô Sudoku trị 1, 3 và 6.
=> A1(2,4,7,9), A2(5,7), A3(2,5,7)

Khối 1 có A2(5,7), B2(5,7) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 5 và 7 => C3 = 2
=> A1(4,9), B1(4,9 ) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 4 và 9.

Cột 2 có bộ 2 ô A2(5,7), B2(5,7) => H2 = 3 => F1 = 7 => H9 = 5 => A7 = 5
=> B2 = 5 => A2 = 7 => A9 = 3 => I8 = 3

QLVTH B4B5B6 đ/v A2= 7 trong DKN 1 => C6 = 7, B9 = 7 => C7 = 4 => G8 = 4
=> I5 = 4 => B5 = 9 => A1 = 9 => A6 = 4 => B1 = 4

H5 = 6 (SCC trên cột 5) => I7 = 6, H7 = 9 => G7 = 7 => G4 = 5 => I4 = 7 => G6 = 9
Cột 1: H1 = 7 => E1 = 3 => C1 = 1 => I1 = 2 => I9 = 1 => I3 = 5, G9 = 2 => G3 = 1
=> D3 = 6 => C3 = 3, C2 = 6, D6 = 1, E2 = 1, E3 = 7, E6 = 6

Lời giải của Sudoku 127

image008

 
%d bloggers like this: