ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU128


Thực tâp giải Sudoku – Bài 128Trình độ:   Rất Khhó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                  Hình chữ nhật duy nhất loại 1.
                  Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số.image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô        Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004
Bổ túc:

Cột 7 còn 3 ô trống G9, H9 và I9 chia nhau 3 số 4, 6 và 7.
G9(4,6), I9(4,6) là bộ 2 ô Sudoku trị 4 và 6 => H9 = 7

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng

 

image006


Hàng D: D2(1,4,8), D4(4,8), D6(1,4) là bộ 3 Sudoku trị 1, 4 và 8 => D7 = 5 => G8 = 5

QLVTH I4I5I6 đ/v G8 = 5 trong DKN 3 => H6 = 5, I3 = 5 => F1 = 5
Hàng F: F4(2,4), F8(2,4) là bộ 2 ô Sudoku trị 2, 4 => F3(1,9), F6(1,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 1
và 9.

C3 = 7    (QL2L trong DKD 1)

Khối 9 có G8 = 5 và bộ 2 ô G9(4,6), I9(4,6) => G7(2,8), H7(2,8) là bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 8.
=> A7(1,7), B7(1,4), E7(4,7)

E7(4,7) có 2 trị khả dụng 4 và 7.
Nếu E7 = 7 => A7 = 1 => B7 = 4 => C8 = 6 => B8 = 8
Nếu E7 = 4 => D2 = 4 (QLVTH F1F2F3 đ/v E7 = 4 trong DKN 2)
=> E1E2E3 là bộ 3 ô Sudoku trị 3, 8 và 9 => E6 = 6
=> B4 = 6 (QLVTK G4H4I4 đ/v E6 = 6 trong DKD 2) => A5 = 1 => A1 = 8 => B8 = 8
Dù E7 bằng 7 hay 4, B8 cũng bằng 8 => B8 = 8
=> A1 = 8

C8(4,6) có 2 trị khả dụng 4 và 6.
Nếu C8 = 4 => E7 = 4 (QLVTK D9E9F9 d0/v C8 = 4 trong DKD 3)
=> D2 = 4, F4 = 4 (QLVTH F1F2F3 đ/v E7 = 4 trong DKN 2)
=> G6 = 4 (QLVTK A6B6C6 đ/v F4 = 4 trong DKD 2)
Nếu C8 = 6 => A8 = 7 => A7 = 1 => B7 = 4 => C5 = 4
=> G6 = 4 (QLVTL G4H4I4 đ/v C5 = 4 trong DKD 2)
Dù C5 = 4 hay 6, G6 = 4 => G6 = 4

=> D6 = 1, I9 = 4 => G9 = 6, F6 = 9 => F3 = 1, E6 = 6
=> B4 = 6 (QLVTK G4H4I4 đ/v E6 = 6 trong DKD 2) => B3 = 9

Khối 1 có bộ 2 ô Sudok B1(1,2), C1(1,2) => C2 = 6 => A8 = 6 => A5 = 1, C8 = 4 => B5 = 4
=> B7 = 1 => A7 = 7

A5 = 1 => C5 = 2 => C1 = 1 => B1 = 2

C2 = 6 => I2 = 8 => I5 = 6

Khối 7 có bộ 2 ô Sudoku G1(3,9), G3(3,9 trị 3 và 9 => H2 = 2, H3 = 6, G2 = 1
=> G7 = 2 => H7 = 8 => G5 = 8 => H5 = 9

I2 = 8 => D2 = 4 => D4 = 8, E2 = 9 => E1 = 3 => E3 = 8, G1 = 9 => G3 = 3

F8((4,2), F4(4,2), E4(4,2), E8(4,2,7) là 1 hình chữ nhật duy nhất loại 1 => E8 = 7
=> E7 = 4 => E4 =2 => F4 = 4 => F8 = 2

Lời giải của Sudoku 128

image008

 
%d bloggers like this: