ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU129


Thực tâp giải Sudoku – Bài 129image002

Trình độ:   Rất khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                     Họ của ô Sudoku. Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô

 

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004

Bổ túc:

Họ của ô H3 chứa tất cả các số trừ 7 => H3 = 7
=> I9 = 7 => A8(7), C8(7)
Họ của ô A3 chứa tất cả các số trừ 4 => A3 = 4
=> D1 = 4, I2 = 4            (QLVTH D2E2F2 đ/v A3= 4 trong DKD 1)

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng

image006

Hàng G có bộ 2 ô Sudoku G8(3,8), G9(3,8) => G7(2,6)
=> G2(2,6) G7(2,6) là bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 6 trên hàng G

Cột 9 có D9(3,8), G9(3,8) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 8 và có F9(3,8,9) => F9 = 9

F1(7,8) có 2 trị khả dụng 7 và 8.
Nếu F1 = 7 => C1 = 2
Nếu F1 = 8 => I1 = 9 => A1 = 7 => C1 = 2
Dù F1 bằng 7 hay 8, C1 bằng 2 => C1 = 2

Cột 7 có G7(2,6), H(7(2,9), I7(6,9) là bộ 3 ô Sudoku trị 2, 6 và 9.
=> B7(3,8,9) => B7(3,8)

I3(6,8) có 2 trị khả dụng.
Nếu I3 = 6 => B3 = 3 => B7 = 8
Nếu I3 = 8 => F1 = 8 => F7 = 3 => B7 = 8
Dù I3 bằng 6 hay 8, B7 bằng 8 => B7 = 8

=> D9 = 8, G8 = 8                  (QLVTK D8E8F8 đ/v B7 = 8 trong DKD 3)
=> F1 = 8 => I3 = 8

D9 = 8 => D3 = 3 => F7 = 3 => G9 = 3
I3 = 8   => I1 = 9 => I7 = 6 => G7 = 2 => H7 = 9 => H2 = 2 => G2 = 6 => F2 = 7

I1 = 9   => A1 = 7 => A8 = 9 => B2 = 9, C2 = 3 => B3 = 6 => C8 = 7, B8 = 3


Lời giải của Sudoku 129

image008

 
%d bloggers like this: