ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU130


Thực tâp giải Sudoku – Bài 130


Trình độ:   Rất khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                    Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số.


image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

            QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004

F8(8,9), F9(8,9) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng F và trong khối 6
G7(5,9), G9(5,9) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng G và trong khối 9
=> G4(1,6), G5(1,6) là bộ 2 ô Sudoku trong khối 8.
I1(1,7), I2(1,7) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng I

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng

image006

Hàng D có bộ 2 ô Sudoku D8(5,6), D9(5,6) => D7 = 3
=> D1 = 1 => D5 = 7
D1 = 1 => I2 = 1 => I1 = 7 => E2 = 7, F2 = 2
D5 = 7 => H4= 7

QL2L trong DKD2 => F5 = 3 => E1 = 3 => F1 = 5
=> E6 = 5 (QLVTK D4D5D6 đ/v F1 = 5 trong DKN 2)

Cột 4 có bộ 3 ô Sudoku E4(4,6), F4(1,4), G4(1,6) => C4 = 9 => B4 = 8

Hàng C có C4 = 9 => C7 = 6
=> C5(1,2) C6(1,2) là bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 2.
=> B5(4,6), B6(4,6) là bộ 2 ô Sudoku trị 4 và 6
=> B7(5,9), B8(5,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 5 và 9.

image008
Cột 4 có bộ 3 ô Sudoku E4(4,6), F4(1,4), G4(1,6) => C4 = 9 => B4 = 8
Hàng C có C4 = 9 => C7 = 6

Ô G4(1,6) có 2 trị khả dụng duy nhất 1 và 6.
Nếu G4 = 1 => G5 = 6 => B5 = 4 => B6 = 6
Nếu G4 = 6 => E4 = 4 => F4 = 1 => F6 = 4 => B6 = 6
=> Dù G4 bằng 1 hay 6, B6 cũng bằng 6 => B6 = 6
=> B5 = 4

Cột 5 có bộ 2 ô Sudoku H5(2,8), I5(2,8) trị 2 và 8.
=> C5 = 1 => C6 = 2, G5 = 6

Cột 6: C6 = 2 => H6 = 4 => H8 = 8 => F8 = 9 => B8 = 5 => B7 = 9, F9 = 8
Hàng H: H8 = 8 => H5 = 2 => I5 = 8
Cột 6: H6 = 4 => F6 = 1 => F4 = 4 => E4 = 6 => G4 = 1
Hàng E: E4 = 6 => E9 = 2 => E7 = 4, I9 = 6 => I8 = 4 => I7 = 2
Cột 9: I9 = 6 => D9 = 5 => D8 = 6, G9 = 9 => G7 = 5

Lời giải của Sudoku 130

image010

 
%d bloggers like this: