ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU131


Thực tâp giải Sudoku – Bài 131


Trình độ:   Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                      Hình chữ nhật duy nhất – Loại 1
                      Họ của ô Sudokuimage002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:

image004

BỔ TÚC:

Họ của ô G4 chứa tất cả các số trừ 3 => G4 = 3
Họ của ô F6 chứa tất cả các số trừ 3 => F6 = 3 => D9 = 3 => B8 = 3

Cột 2 có 3 ô trống D2, G2 và H2 chia nhau 3 số 3, 5 và 6
G2 không thích hợp với 3 và 6 => G2 = 5
D2 không thích hợp với 3 => D2 = 6 => H2 = 3

QL2L trên DKD 1 => C3 = 3 => A5 = 3

Họ của ô A7 chứa tất cả các số trừ 5 => A7 = 5

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng

 

image006

 

Hàng A: A4 = 7 => A1 = 1
=> B1 = 7 => C1 = 5 => B3 = 6 => H1 = 6

Hàng B: B1 = 7 => B4 = 5

Hàng D: D6 = 7 => D5 = 5 => D1 = 8

Hàng E: E7 = 9 => E3 = 5 => E8 = 7 => E9 = 6
=> F1 = 9, F8 = 5, F9 = 8
=> B7 = 8, I8 = 8 (QLVTK A8B8C8 đ/v F9 = 8 trong DKD 3)

F5 = 6 (SCC trên hàng F) => I4 = 6

Bốn ô C5(1,2), C9(1,2), B9(1,2), B5(1,2,9) họp thành 1 Hình chữ nhật duy nhất – Loại 1 => B5 = 9
=> H6 = 9 => H7 = 2, H3 = 8 => H5 = 7
=> G9 = 9 => I3 = 9

Hàng I: I5 = 2 => I9 = 7, G5 = 8 => G1 = 2

Hàng B: B5 = 9 => B6 = 2 => B9 = 1 => C9 = 2 => C5 = 1

Lời giải của Sudoku 131

image008

 
%d bloggers like this: