ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU132


Thực tâp giải Sudoku – Bài 132


Trình độ:   Khó

Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                          Họ của ô Sudokuimage002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
    các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:

image004

BỔ TÚC:

Họ của ô C2 chứa tất cả các số trừ 1 => C2 = 1 => B7 = 1

Họ của ô I9 chứa tất cả các số trừ 1 => I9 = 1 => E8 = 1
=> H5 = 1      (QLVTK G4G5G6 đ/v I9 = 1 trong DKN 3)

Cột 2 có 2 ô trống B2 và G2 chia nhau 2 số 7 và 9
B2 không thích hợp với 7 => B2 = 9, G2 = 7  =>   A7 = 9

Khối 3 có bộ 3 ô Sudoku C7C8C9 trị 2, 4 và 8.
Hàng C có bộ 3 ô Sudoku C7C8C9 trị 2, 4 và 8, còn lại ô C1 có trị là 6 => C1 = 6
=> A5 = 6, D3 = 6 => F7 = 6     (QLVTK E7E8E9 đ/v D3 = 6 trong DKN 2)
=> I4 = 6, E6 = 6       (QLVTK G6H6I6 đ/v A5 = 6 trong DKD 2)

Cột 6 có 2 ô trống B6 và D6 chia nhau 2 số 4 và 5.
D6 không thích hợp với 5 => D6 = 4, B6 = 5
=> E1 = 4, F8 = 4         (QLVTK F1F2F3 đ/v D6 = 4 trong DKN 2)
=> C7 = 4 => B5 = 4
=> B4 = 8              (SCC trên hàng B)

Hàng A có 2 ô A1 và A3 chia nhau 2 số 7 và 8.
A3 không thích hợp với 7 => A3 = 8, A1 = 7
=> G1 = 8 => D1 = 1            (SCC trên cột 1)

Hàng D có 2 ô trống D5 và D7 chia nhau 2 số 2 và 8.
D5 không thích hơp với 2 => D5 = 8, D7 = 2
=> C8 = 8, H7 = 8           (QLVTK A7B7C7 đ/v E9 = 8 trong DKD 3)

C9 = 2   (SCC trên hàng C)        => H8 = 2
F9 = 5   (SCC trên cột 9)
G8 = 9  (SCC trên cột 8)             => G3 = 1   (SCC trên hàng G)
=> H3 = 9   (SCC trong khối 7) => H4 = 5   (SCC trên hàng H)
F4 = 2   (SCC trên hàng F)         => E4 = 9   (SCC trên cột 4)
E5 = 5   (SCC trên hàng E)
I5 = 9    (SCC trên hàng I)

Lời giải của Sudoku 132

 

image006

 
%d bloggers like this: