ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU133


Thực tâp giải Sudoku – Bài 133

 

Trình độ:   Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                        Họ của ô Sudoku. Hình chữ nhật duy nhất loại 1image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
    các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:

image004

BỔ TÚC:

Họ của ô I1 chứa tất cả các số trừ 4 => I1 = 4
=> E2 = 4            (QLVTK D3E33F3 đ/v I1 = 4 trong DKD 1)

Họ của ô G1 chứa tất cả các số trừ 1 => G1 = 1 => H5 = 1 => A4 = 1 => C2 = 1

D1(3,5), D2(3,5) là bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 5

A3(4,6,7), B3(4,7), C3(4,7) là bộ 3 ô Sudoku trị 4, 6 và 7

B3, C3 là bộ 2 ô Sudoku trị 4 và 7 => A3 = 6

G2(6,8,9), H2 6,9), I2(6,8,9) là bộ 3 ô Sudoku trị 6, 8 và 9

Ba ô H2, H6 và h7 chia nhau 3 số 5, 6 và 9.

H2 và H6 không thích hợp với 5 => H6 = 5,
H2(6,9), H6(6,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 9.

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng

 

image006
E9(3,5), F9(3,5), F5(3,5), E5(3,5,6) hơp thành một hình chữ nhật duy nhất loại 1.
=> E5 = 6
=> H6 = 6 => G2 = 6 => H2 = 9 => I2 = 9
=> G4 = 8 => E6 = 8

Cột 5: E5 = 6 => G5 = 2
=> B5(3,4), C5(3,4) là bộ 2 ô Sudoku trị 3, 4 => F5 = 5 => F9 = 3 => E9 = 5

E4 = 3    (SCC trên hàng E) => B4 = 9 => I6 = 9

Khối 9: G8(7,9) G9(7,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 7, 9 => I8 = 2

Hàng A: A6(2,7), A9(2,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 7 => A2 = 5 => A8 = 4
=> C8 = 5 => C9 = 9              (QL2L trong DKN 1)

Khối 1: A2 = 5 => C1 = 3 => B2 = 2 => B5 = 3 => C5 = 4 => C3 = 7 => B3 = 4
=> D1 = 5, D2 = 3

Cột 9: C9 = 9 => G9 = 7 => A9 = 2, G8 = 9 => A6 = 7, B8 = 7
=> C6 = 2

Lời giải của Sudoku 133

 

image008

 
%d bloggers like this: