ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU134


Thực tâp giải Sudoku – Bài 134

 

Trình độ:   Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                           Họ của ô Sudoku. Hình chữ nhật duy nhất loại 1image002

A)  Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

         QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
    các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:

image004

BỔ TÚC:

Họ của ô C7 chứa tất cả các số trừ 4 => C7 = 4
=> I8 = 4

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


Hàng C:  Bộ 2 ô Sudoku C5(1,9), C6(1,9) trị 1 và 9 => C1 = 3

Cột 1: Bộ 3 ô Sudoku I1(1,2,9), H1(1,2,9), F1(1,2,9) trị 1, 2 và 9
=> A1(4,7), B1(4,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 4 và 7 => A3 = 9, B2 = 1
=> B9 = 9    (QLVTK C7C8C9 đ/v A3 = 9 trong DKN 1)

Hàng A: Bộ 2 ô Sudoku A7(6,8), A9(6,8) trị 6 và 8 => A6 = 4
=> A1 = 7 => B1 = 4 => G3 = 7

Khối 3: Bộ 2 ô Sudoku A7(6,8), A9(6,8) trị 6 và 8 => B7 = 2 => B8 = 3

Hàng G: Bộ 3 ô Sudoku G4(1,6), G5(1,6,8), G9(1,6,8) trị 1, 6 và 8 => G2 = 4

Cột 2: Bộ 2 ô Sudoku E2(3,9), F2(3,9) trị 3 và 9 => H2 = 6

H3 = 3               (QL2L trong DKN 3)

Cột 8 có 2 ô trống D8 và E8 chia nhau 2 số 2 và 6.
D8 không thích hợp với 6 => D8 = 2, E8 = 6
=> D4 = 1 => D3 = 4 => E5 = 4

Cột 4: D4 = 1 => G4 = 6 => B4 = 7 => B5 = 6 => F6 = 6

Cột 7: Bộ 2 ô E7(1,7), F7(1,7) trị 1 và 7 => I7 = 6 => A7 = 8 => A9 = 6
=> D9(3,5), E9(3,5) là bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 5

Hàng I: Bộ 2 ô Sudoku I3(1,2), I9(1,2) trị 1 và 2 => I1 = 9

Hàng E: E2(3,9), E6(3,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 9 => E4 = 2, E9 = 5, E3 = 1
E7 = 7 => F7 = 1, F5 = 7, D5 = 5 => D9 = 3, F1 = 2

Hàng F: F4 = 9 => F2 = 3 => E2 = 9 =>E6 = 3 => D6 = 8

C5(1,9), C6(1,9), H6(1,9), H5(1,9,8) là hình chữ nhật duy nhất loại 1
=> H5 = 8 => G5 = 1 => G9 = 8, C5 = 9 => C6 = 1 => H6 = 9

Hàng H: H1 = 1 => H9 = 2 => I9 = 1 => I3 = 2

 

Lời giải của Sudoku 134


image008

 

 
%d bloggers like this: