ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU137


Thực tâp giải Sudoku – Bài 137


Trình độ:   Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.image002

Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên,
các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:


image004
D4(1,8), D6(1,8) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng D và trong khối 5.

BỔ TÚC:


Hàng D có bộ 2 ô Sudoku D4(1,8), D6(1,8) trị 1 và 8.
Hai ô D2 và D3 chia nhau 2 số 5 và 7.

D3 không thíc hợp với 5 => D3 = 7, D2 = 5
=> G1 = 5 => I5 = 5
=> A6 = 5, E4(5), F4(5)             (QLVTK A4B4C4 đ/v I5 = 5 trong DKD 2)

E1 = 2            (SCC trong khối 4)
=> G2(2), H2(2) => G2(2,4), H2(2,4) là bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 4 trên cột 2 và trong khối 7,
=> C1(6,7), H1(6,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 7 trên cột 1.
=> H1(6,7), I2(6,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 7 trong khối 7.

H5 = 7, E5(7), F5(7)              (QLVTK D5E55F5 đ,v B4 = 7 trong DKD 2)
=> H1 = 6 => A2(6), C2(6)
=> I2 = 7 => C1 = 7 => A7(7), A8(7)

Cột 5 có 2 ô trống A5 và B5 chia nhau 2 số 4 và 6,
B5 không thích hợp với 5 => B5 = 4, A5 = 6
=> C2 = 6, B8 = 6                 (QLVTK B1B2B3 đ/v A5 = 6 trong DKN 1)
=> I7 = 6 => I8 = 3 => F7 = 3

Khối 2 có 2 ô trống B6 và C6 chia nhau 2 số 8 và 9.
B6 không thích hợp với 9 => B6 = 8, C6 = 9
=> A8 = 9 => F9 = 9

B6 = 8 => D6 = 1 => D4 = 8

A2 = 8           (SCC trong khối 1)
=> A7 = 7      (SCC trên hàng A)
=> E7 = 1      (SCC trên cột 7)
=> B9 = 1, G8 = 1            (QLVTH A8B8C8 đ/v E7 = 1 trong DKD 3
=> H4 = 1

Khối 9 có 2 ô trống G9 và H9 chia nhau 2 số 2 và 7.
H9 không thích hợp với 7 => H9 = 2, G9 = 7
=> G2 = 2, C8 = 2

H2 = 4              (SCC trên hàng H)

Hàng F có 3 ô trống F4, F6 và F8 chia nhau 3 số 4, 5 và 7.
F8 không thích hợp với 4 và 5 => F8 = 7 => F6 = 4 => F4 = 5

E8 = 8       (SCC trên cột 8) => C9 = 8

E9 = 5        (SCC trên cột 9)

Hàng E có 2 ô tro71ng E4 và E6 chia nhau 2 số 6 và 7.
E4 không thích hợp với 7 => E4 = 6, E6 = 7
=> G6 = 6 => G4 = 4                 (SCC trên hàng G)

Lời giải của Sudoku 137


image006

 
%d bloggers like this: