ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU138


Thực tâp giải Sudoku – Bài 138

 

Trình độ:   Rất Khó

Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                           Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụn

image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:


image004

BỔ TÚC:

Bốn ô A1, B1, C1 vá D1 chia nhau 4 số 6, 7, 8 và 9.
B1 và D1 không thích hợp với 6 và 7
=> B1(8,9), D1(8,9) là 1 bộ 2 ô Sudoku trị 8 và 9 trên cột 1
=> A1(6,7), C1(6,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 7 trong khối 1
=> Trong khối 1, A2(3,5,8), B1(9,9), B3(3,5,8), C2(3,5,8,9).

B) Khảo sát nhờ Trị Khả Dụng


image006

 

Ô B1 có 2 trị khả dụng 8 và 9.
Nếu B1 = 8 => B3(3,5) B6(3,5) là bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 5.
Vì B4(3,5,9) => B4 = 9 => D5 = 9 => E2 = 9
Nếu B1 = 9 => E2 = 9
Hai chuỗi điền số phát xuất từ ô B1(8,9) gặp nhau ở E2 với cùng trị 9 => E2 = 9
=> D5 = 9 => D1 = 8 => B1 = 9 => C4 = 9

Khối 4 có bộ 2 ô Sudoku D3(2,5),E3(2,5) trị 2 và 5 => F3 = 6 => F2 = 4 => F5 = 5
=> F4 = 7 => F7 = 2

Khối 2 có A5(3,8), B4(3,5,8), B6(3,5) là bộ 3 ô Sudoku trị 3, 5 và 8
=> C5 = 4 => C6 = 6, E6 = 4

C6 = 6 => A1 = 6 => H2 = 6 => G4 = 6
C1 = 7

Hàng H có bộ 2 ô Sudoku H6(3,7), H9(3,7) => H4 = 8 => A5 = 8
=> C7 = 8, B3 = 8     (QLVTK B7B8B9 đ/v A5 = 8 trong DKN 1)
=> I2 = 8 => G8 = 8 => G5 = 3 => H6 = 7, G3 = 7 => H9 = 3, I3 = 3

Trên cột 9: H9 = 3 => C9 = 5 => I9 = 7 => I8 = 5 => G6 = 5
=> B4 = 5 => B6 = 3

D6 = 2 (SCC trên cột 6) => E3 = 2, D3 = 5 => E7 = 5, D7 = 3 => E8 = 7
=> A7 = 7 => A8 = 3 => C2 = 3

Lời giải của Sudoku 138


image008

 
%d bloggers like this: