ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU139


Thực tâp giải Sudoku – Bài 139


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                      Họ của ô Sudoku

image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:


image004

BỔ TÚC:


Họ của ô I6 chứa tất cả các số trừ 3 => I6 = 3

Họ của ô I1 chứa tất cả các số trự 6 => I1 = 6
=> H7(6(, H8(6), Ả(6), B3(6), C3(6)

Họ của ô I8 chứa tất cả các số trừ 5 => I8 = 5
=> D7(5), E7(5), F7(5)
=> I7 = 2 (SCC trên hàng I) => G2 = 2 => A3 = 2

Ttrong khối 7, 3 ô trống G1, H1 và H3 chia nhau 3 số 3 , 7 và 9.
H1 và h3 không thích hợp với 9 => G1 = 9
H1 không thích hợp với 7 => H1 = 3 => H3 = 7
=> G8(3), G9(3), G7(7), G9(7)

Cột 1 có 2 ô trống C1 và E1 chia nhau 2 số 4 và 8.
E1 không thích hợp với 8 => E1 = 4, C1 = 8
=> F5(4), F6(4), B2(4), C2(4), D2(8), F2(8),
B7 = 8, A4 = 8 (QLVTK A7A8A9 đ/v C1 = 8 trong DKN 1)
=> D8 = 8 => F2 = 8

Hàng A có 2 ô trống A2 và A6 chia nhau 2 số 6 và 7.
A2 không thích hợp với 6 => A2 = 7, A6 = 6
=> C4 = 7, F5 = 6 => D7 = 6
D2 = 3           (QLVTK F7D8D9 đ/v F4 = 3 trong DKN 2)

Cột 2 có 2 ô trống B2 và C2 chia nhau 2 số 4 và 9.
C2 không thích hợp với 9 => C2 = 4, B2 = 9
=> B4(4), B5(4), E3 = 9

Hàng H có 3 ô trống H5, H7 và H8 chia nhau 3 số 1, 4 và 6
H5 và H7 không thích hợp với 6 => H8 = 6 => B9 = 6 => C3 = 6
=> H5(1,4), H7(1,4) là bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 4.

C8 = 1 (SCC trong khối 3)
B3 = 3 (SCC trong khối 1) => C5 = 3
D8 = 3 (SCC trên cột 8) => E9 = 3

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng


image006


Khối 5 có bộ 2 ô Sudoku D4(1,5), E4(1,5) => E6 = 7 => F6 = 4
=> G6 = 1 (SCC trên cột 6) => H5 = 4, G9 = 7 => F9 = 1, G7 = 4 => H7 = 1
=> H3 = 5 => D3 = 1=> D4 = 5 => E4 = 1
E7 = 5, F7 = 7    (SCC trên hàng E và hàng F)
B4 = 4    (SCC trên cột 4) => B5 = 1

Lời giải của Sudoku 139


image008

 
%d bloggers like this: