ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU141


Thực tâp giải Sudoku – Bài 141


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3, bộ 4 ô Sudoku.
                            Họ của ô Sudoku. Hình chữ nhật duy nhất loại 1.image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:


image004

BỔ TÚC:


Họ của ô A2 chứa tất cả các số trừ 3 => A2 = 3

Họ của ô H4 chứa tất cả các số trừ 4 => H4 = 4 => G9 = 4, C5 = 4

Họ của ô F5 chứa tất cả các số trừ 9 => F5 = 9 => H6 = 9

Cột 5 có 3 ô trống E5, G5 và I5 chia nhau 3 số 1, 3 và 8
E5 không thích hợp với 1 và 3 => E5 = 8 => G5 = 1 => I5 = 3

Hàng H có 3 ô trống H1, H3 và H7 chia nhau 3 số 1, 3 và 5.
H7 không thích hợp với 3 và 5 => H7 = 1
=> H1(3,5), H3(3,5) là bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 5 trong khối 7.

Khối 5 có E4(6,7), E6(6,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 6và 7 trên hàng E.
Hàng G có 4 ô trống G1, G2, G4 và G5 chia nhau 4 số 2, 6, 7 và 8.
G1 không thích hợp với 6, 7 và 8 => G1 = 2
=> G4(7,8) G6(7,8) là bộ 2 ô Sudoku trị 7 và 8 trên hàng G
=> G2 = 6 => I1 = 1 => E3 = 1 => F2 = 2

Hàng I có bộ 3 ô I7(6,7,9), I8(6,7), I9(6,9) trị 6, 7 và 9.
=> I3 = 8 => I4 = 2 => C2 = 8 => B6 = 8 => G4 = 8

Háng B: B6 = 8 => B3 = 4 => B7 = 2 => B9 = 3

Khối 1:  B3 = 4 => A3 = 5 => A1 = 7 => C1 = 9 => H1 = 5 => H3 = 3
=> C8 = 7 => I7 = 7 => G6 = 7 => E4 = 7 => E6 = 6

Hàng I: I7 = 7 => I8 = 6 => I9 = 9 => D8 = 3, F8 = 1 => F7 = 6, E1 = 3

Bốn ô C9(1,6), A9(1,6),A6(1,6) và C6(1,6,3) hợp thành một hình chữ nhật
duy nhất loại 1

=> C6 = 3

Hàng C: C4 = 6  (SCC trên cột 4) => C9 = 1 => A9 = 6 => A6 = 1 => A7 = 4   (SCC trên hàng A)

Cột 7: B7 = 2 => E7 = 9 => E9 = 2

Hàng D có D2 = 9 (SCC trên cột 2) => D1 = 4 => D3 = 6

Lời giải của Sudoku 141


image006

 
%d bloggers like this: