ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU142


Thực tâp giải Sudoku – Bài 142


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                          Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng.image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

 – Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:


image004

BỔ TÚC:


Cột 6 có 3 ô trống A6, B6 và F6 chia nhau 3 số 1, 4 và 5.
A6 không thích hợp với 1 và 5 => A6 = 4
F6 không thích hợp với 1 => F6 = 5 => B6 = 1
=> F5 = 4

D9 = 5, E1(5), E2(5)                 (QLVTH D1D2D3 đ/v F6 = 5 trong DKN 2)
=> B8(5), C8(5)

E9 = 7                                         (QL2L trong DKD 3)

F3 = 7, D4(7), D5(7)                (QLVTK F4F5F6 đ/v E#9 = 7 trong DKN 2)

H4 = 5, B5(5), C5(5)                 (QLVTH A4B4C4 đ/v F6 = 5 trong DKD 2)

Hàng E có bộ 2 ô Sudoku E4(1,8). E8(1,8)
=> E1(3,5), E2(3,4,5), E3(3,4) là bộ 3 ô Sudoku trị 3, 4 và 5 trong khối 4.
=> D3(6,8), F1(6,8) là bộ 2o6 Sudoku trị 6 và 8.

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


Hàng H có bộ 2 ô Sudoku H2(3,6), H8(3,6) => H5(1,9) và bộ 2 ô Sudoku H7(4,9), H9(4,9)
=> H5 = 1

D3 có 2 trị khả dụng 6 và 8.
Nếu D3 = 6 => C2 = 6                    (QLVTH A1B1C1 đ/v D3 = 6 trong DKD 1)
Nếu D3 = 8 => F1 = 6, G3(3,6)
=> E4 = 8, F7 = 8                              (QLVTK F4F5F6 đ/v D3 = 8 trong DKN 2)
=> E8 = 1 => D7 = 6 => G7(3,9), G7(3,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 3 và 9 trên hàng G.
=> G3 = 6 => C2 = 6
Dù D3 bằng 6 hay 8, ta có C2 bằng 6 => C2 = 6
=> C9 = 4 => H7 = 4 => H9 = 9 => G5 = 9
=> B2 = 4 => E3 = 4

Cột 9: H9 = 9 => A9 = 6, A7 = 9

H8 = 6             (QLVTH D8E8F8 đ/v A9 = 6 trong DKD 3)

G7 = 3 => H2 = 3 => E2 = 5 => G1 = 5

G2 = 8    (SCC trên cột 2) => G3 = 6 => F1 = 6 => D3 = 8 => B1 = 8 => C3 = 3

Hàng D có D3 = 8 => D4(1,7), D5(1,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 7 => D7 = 6
=> F7 = 8 => E8 = 1 => E4 = 8 => E1 = 3     (SCC trên hàng E)

Cột 4 có E4 = 8 => A4 = 3 => I4 = 7 => D4 = 1 => D5 = 7, I5 = 3

Cột 5 có I5 = 3 => B5 = 5 => C5 = 8 => A8 = 8

B8 = 3    (SCC trên hàng B)

C7 = 1     (SCC trên cột 7) => C8 = 5

Lời giải của Sudoku 142


image008

 
%d bloggers like this: