ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU144


Thực tâp giải Sudoku – Bài 144

Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                           Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng.image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:


image004

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


Hàng G có bộ 3 ô Sudoku G1(2,7,8), G6(2,7,8), G8(2,7) trị 2, 7 và 8 => G9 = 3
=> F7 = 3, H2 = 3      (QLVTH H4H5H6 đ/v G9 = 3 trong DKN 3)
=> D3 = 3

Cột 9 có bộ 3 ô Sudoku B9(5,9), C9(4,5,9), E9(4,5) trị 4, 5 và 9 => F9 = 2

F4(4,5) chỉ có 2 trị khả dụng duy nhất 4 và 5.
Nếu F4 = 5 => F1 = 6 => F8 = 4 => E9 = 5
Nếu F4 = 4 => A5 = 4 => C9 = 4 => E9 = 5
Dù F4 bằng 4 hay 5, ta có E9 bằng 5 => E9 = 5
=> B9 = 9 => C9 = 4, E3 = 9 => C2 = 9
C9 = 4 => A5 = 4 => D5 = 8

Cột 2 có bộ 3 ô Sudoku A2(2,5,7), B2(5,7), I2(2,5,7) trị 2, 5 và 7
=> D2 = 4 => E2 = 1
=> F4 = 4        (QLVTK E4E5E6 đ/v D2 = 4 trong DKN 2)
=> D4 = 5 => F1 = 5 => F8 = 6        (SCC trên hàng F)
=> I7 = 6

D1 = 2    (SCC trên hàng D) => H1 = 7 => G1 = 8 => C1 = 1 => E1 = 6

Hàng H có H1 = 7 => H6 = 2 => C4 = 2

Hàng G có G1 = 8 => G6 = 7 => B5 = 7 => A2 = 7

Khối 8:    I5 = 3 => I2 = 8 => B4 = 3

Hàng A có bộ 2 ô Sudoku A6(5,8), A7(5,8) trị 5 và 8 =>A3 = 2
=> I2 = 2 => G8 = 2

Hàng I:    I3 = 5 => I8 = 7 => B2 = 5 => B8 = 8 => E7 = 8 => E8 = 4
=> G8 = 5 => A7 = 5 => A6 = 8 => C6 = 5 => C3 = 8

H7 = 4    (SCC trên hàng H)

Lời giải của Sudoku 144


image008

 
%d bloggers like this: