ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU145


Thực tâp giải Sudoku – Bài 145

Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                            Trị khả dụng duy nhất trong 1 thành phần Sudoku.
                            Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng (2 trường hợp).image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:


image004

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


D4(2,8) có 2 trị khả dụng duy nhất 2 và 8.
Nếu D4 = 2 => A4 = 1 => C4 = 4 => G4 = 8 => H4 = 7
Nếu D4 = 8 => Ã(1,2) C4(1,2,4), G4(2,4) là bộ 3 ô Sudoku trị 1, 2 và 4 => H4 = 7
Dù D4 bằng 2 hay 8 => H4 bằng 7 => H4 = 7
=> I1 = 7, F5 = 7

A1 = 1        (Trị khả dụng duy nhất trên cột 1)
=> C4 = 1, B7 = 1           (QLVTH B4B5B6 đ/v A1 = 1 trong DKN 1)

Hàng A có A1 = 1 => A4 = 2 => C6 = 4 => C4 = 1 => C7 = 2

Cột 4:    D4 = 8 => G4 = 4

B3 = 2    (QL2L trong DKN 1)

I2 = 1     (QL2L trong DKN 3)

Hàng F có bộ 2 ô Sudoku F2(2,6) F6(2,6) trị 2 và 6 => F9 = 8
=> F7 = 6 => F2 = 6, D5 = 6   (QLVTH D1D2D3 đ/v E7 = 6 trong DKN 2)
=> F6 = 2 => I5 = 2

Hàng D có D5 = 6 => D7 = 4

H7 = 8        (SCC trên cột 7) => A8 = 8 => A9 = 6

Hàng I: I9 = 4 => I8 = 6 => I6 = 8
=> G6 = 6         (QLVTK H4H5H6 đ/v I8 = 6 DKN 3)

B8 = 4      (Trị khả dụng duy nhất trong khối 3)

H2 = 4      (QL2L trong DKN 3)

Hàng H có bộ 2 ô Sudoku H1(2,9) H9(2,9) => H3 = 6

image008

D1(2,5) có 2 trị khả dụng duy nhất 2 và 9.
Nếu D1 = 2 => H1 = 9
Nếu D1 = 5 => D8 = 2 => H9 = 2 => H1 = 9
Dù D1 bằng 2 hay 5 => H1 bằng 9 => H1 = 9
= > G8 = 9, H9 = 2, E9 = 5 => D8 = 2 => B9 = 9 => B5 = 5 => H5 = 9 => A2 = 5
=>  C3 = 9 => E3 = 8, E1 = 2, E2 = 9 => G3 = 5, G2 = 2 => G1 = 5

Lời giải của Sudoku 145


image010

 
%d bloggers like this: