ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU146


Thực tâp giải Sudoku – Bài 146


Trình độ:      Rất Khó
Quy luật:      Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                              Họ của ô Sudoku
                              Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng (3 trường hợp)image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

image004

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


Hàng I có bộ 2 ô Sudoku I2(2,6) I3(2,6) => I4(3,7), I8(3,7) là bộ 2 ô trị 3 và 7 trên hàng I
=> G3(1,5), H3(1,4,5), H2(1,4,5,8)

A9(1,9) có 2 trị khả dụng duy nhất 1 và 9.
Nếu A9 = 9 => A1(4,5), A2(4,5) là bộ 2 ô Sudoku trị 4 và 5 => B3 = 6
Nếu A9 = 1 => A7 = 2 => A6 = 5 =>A1 = 4 => B3 = 6
Dù A9 bằng 9 hay 1, B3 bằng 6 => B3 = 6
=> I3 = 2 => I2 = 6

Hàng B có B3 = 6 => B5 = 4 => B2 = 7

Cột 3 có bộ 2 ô Sudoku E3(1,5), G3(1,5) trị 1 và 5 => H3 = 4

I8(3,7) có 2 trị khả dụng duy nhất 3 và 7.
Nếu I8 = 3 => H7(1,2), H8(1,2) là bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 2 => G8 = 7
=> F9 = 7 (QLVTK D7E7F7 đ/v G8 = 7 trong DKD 3)
Nếu I8 = 7 => F9 = 7 (QLVTK D7E7F7 đ/v I8 = 7 trong DKD 3)
Dù I8 bàng 3 hay 7, F9 bằng 7 => F9 = 7
=> C7 = 7           (QLVTK A8B8C8 đ/v F9 = 7 trong DKD 3)

Khối 3 có bộ 3 ô Sudoku A9(1,9), B7(1,3), C9(3,9) trị 1, 3 và 9 => A7 = 2

I8(3,7) có 2 trị khả dụng duy nhất 3 và 7.
Nếu I8 = 3 => H7 = 1
Nếu I8 = 7 => I4 = 3 => C6 = 3 => C9 = 9 => A9 = 1
=> G7 = 1 (QLVTK D7E7F7 đ/v A9 = 1 trong DKD 3)
Dù I8 bằng 3 hay 7 => G7 bằng 1 => G7 = 1
=> G3 = 1 => E3 = 5

Cột 7 có H7 = 1 => B7 = 3 => B4 = 1
=> A6 = 5 => A1 = 4 => A2 = 9 => A9 = 1

C2 = 5    (SCC trong khối 1) => G1 = 5, H2 = 8 => E2 = 1

Hàng E có E2 = 1 => E4 = 7 => E6 = 8 => D1 = 8

Cột 9 có A9 = 1 => D9 = 3 => C9 = 9

Cột 4 có E4 = 7 => I4 = 3 => I8 = 7 =>G6 = 7, G8 = 2 => H8 = 3, G4 = 6 => G5 = 8

Hàng H: H6 = 2 => H5 = 5

F1 = 3     (SCC trên cột 1)

Cột 4 có I4 = 3 => C4 = 2 => C5 = 6 => C^ = 3
=> F5 = 2 => D2 = 2 => F2 = 4 => D4 = 4 => F4 = 5 => F8 = 1 => F6 = 6

D6 = 1        (SCC trong khối 5) => D8 = 5

Lời giải của Sudoku 146


image008

 
%d bloggers like this: