ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU147


Thực tâp giải Sudoku – Bài 147


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                            Họ của ô Sudoku
                            Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng (2 trường hợp)image002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:


image004

Bổ túc:


Họ của ô A5 chứa tất cả các số trừ 8 =>A5 = 8
=> D4 = 8

Họ của ô A1 chứa tất cả các số trừ 7 => A1 = 7
D6 = 1             (QL2L trong DKN 2)

D9 = 2             (SCC trên hàng D)
=> G8(2), H8(2), B7 = 2             (QLVTK G7H7I7 đ/v D9 = 2 trong DKD 3)

Trị khả dụng của 4 ô: F1(8,9), E3(8,9), B1(8,9), A2(5,6), A9(5,6)

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


Ô H3(5,7) có 2 trị khả dụng duy nhất 5 và 7.
Nếu H3 = 7 => H4 = 9 => I5 = 5 => I2 = 8
Nếu H3 = 5 => I2 = 8
Dù H3 bằng 5 hay 7, I2 bằng 8 => I2 = 8
=> G8 = 8 => H8 = 2            (QL2L trong DKD 3)

Cột 2 có I2 = 8 => B2 = 6 => A2 = 5 => A9 = 6 => C6 = 6

Ô B9(7,8) có 2 trị khả dụng duy nhất 7 và 8.
Nếu B9 = 7 => B6 = 9 => E6 = 5
Nếu B9 = 8 => B1 = 9 => E3 = 9 (QL2L trong DKD 1) => E6 =5
Dù B9 bằng 7 hay 8, E6 bằng 5 => E6 = 5
=> F7 = 5 => C9 = 5, I8 = 5           (QLVTK A8B8C8 đ/v F7 = 5 trong DKD 3)
=> E8 = 7            (SCC trên cột 8)
=> H3 = 5            (QLVTH H4H5H6 đ/v I8 = 5 trong DKN 3) => G3 = 7
=> G4 = 1 => C5 = 1

Hàng F có bộ 2 ô Sudoku F5(2,9) F6(2,9) trị 2 và 9 => F1 = 8
=> B1 = 9, E3 = 9 => C3 = 8

Hàng B:    B6 = 7 => B9 = 8, C4 = 9, C7 = 7

E7 = 8        (SCC trên hàng E)

Cột 6 có E6 = 5 => G6 = 2 => F6 = 9 => F5 = 2 => G5 = 5
=> I5 = 9 => I9 = 7 = H9 = 9 => H4 = 7

Lời giải của Sudoku 147


image008

 
%d bloggers like this: