ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU148


Thực tâp giải Sudoku – Bài 148

 

Trình độ:  Khó
Quy luật:  Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                           Họ của ô Sudokuimage002

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:


image004

D7(4,8) D8(4,8) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng D và trong khối 6

Bổ túc:


Họ của ô G7 chứa tất cả các số trừ 9 =>G7 = 9
=> H1(9), H2(9)

Trên hàng A, 2 ô A2 và A3 chia nhau 2 số 6 và 9.
A3 không thích hợp với 6 => A3 = 9, A2 = 6
=> B7(9), B8(9), B9(9), H1(6), I1(6)

D5 = 5     (SCC trong khối 5)
=> F9 = 5 => H8 = 5 => G1 = 5 => B3(5), C3(5)

Hàng D có bộ 2 ô Sudoku D7(4,8), D8(4,8)
=> 2 ô D9 và F8 chia nhau 2 số 7 và 9
F8 không thích hợp với 7 -=> F8 = 9, D9 = 7
=> B9 = 9 => D1 = 9 => H2 = 9

F2 = 3         (SCC trên cột 2)
=> F1 = 7   (SCC trên hàng F)

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng


image006


Cột 7 có bộ 2 ô Sudoku B7(3,6), H7(3,6) => I7 = 4
=> D8 = 4 => D7 = 8 => C8 = 8 => C7 = 7

Khối 3 có bộ 2 ô Sudoku B7(3,6), C9(3,6) => B8 = 2
=> I9 = 2 => I8 = 6 => I1 = 3 => H1 = 6 => H7 = 3
=> C9 = 3 => C3 = 5 => C6 = 6
=> B6 = 5 => B3 = 3 => B7 = 6

Lời giải của Sudoku 148


image008

 
%d bloggers like this: