ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU149


Thực tâp giải Sudoku – Bài 149

Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                            Họ của ô Sudoku. Loại trị khả dụng không thích hợp.
                            Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ 1 ô có 2 trị khả dụng (4 trường hợp)
A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:Bổ túc:

Họ của ô I9 chứa tất cả các số trừ 9 =>I9 = 3
=> F8 = 3 => D2 = 3
E8 = 1 (QL2L trong DKD 3) => F4 = 1 => G6 = 1

B) Khảo sát nhờ Trị Khả dụng

Ô I6(6,8) có 2 trị khả dụng duy nhất 6 và 8.
Nếu I6 = 6 => I9 = 8 => C8 = 9
Nếu I6 = 8 => H8 = 8 (QL2L trong DKN 3) => C8 = 9
Dù I6 bằng 6 hay 8, C8 bằng 9 => C8 = 9
=> C4(4,8), C5(4,5,8), C6(5,8) là bộ 3 ô Sudoku trị 4, 5 và 8 trong khối 2.

Cột 8 có A8(7,8), H8(6,7,8) vá I8(6,8) là bộ 3 ô Sudoku trị 6, 7 và 8
=> G8 = 5

A8(7,8) có 2 trị khả dụng duy nhất 7 và 8.
Nếu A8 = 8 => G7 = 8 => Không nhận được vì A8 không thích hợp với 8
=> A8 = 7 => B7 = 8
=> A2 = 8           (QLVTK C1C2C3 đ/v B7 = 8 trong DKN 1)

QLVTK D8E8F8 đ/v C9 = 6 trong DKD 3 => D7(6), E7(6) F7(6), G8(6), I8(6)
=> 6 không thể là 1 trị khả dụng của ô G7 => G7(7,9)

Ô G2(6,9) có 2 trị khả dụng duy nhất 6 và 9.
Nếu G2 = 9 => G7 = 7
Nếu G2 = 6 => B2 = 4 => E2 = 9 => F7 = 9 (QLVTH F4F5F6 đ/v E2 = 9 trong DKN 2) => G7 = 7
Dù G2 bằng 6 hay 9, G7 bằng 7 => G7 = 7
=> D9 = 7

Ô H9(4,9) có 2 trị khả dụng duy nhất 4 và 9.
Nếu H9 = 9 => H1 = 6 => A1 = 3 => A4 = 6 => G4 = 4
Nếu H9 = 4 => G4 = 4
Dù H9 bằng 9 hay 4, G4 bằng 4 => G4 = 4
=> H9 = 4, G9 = 9 => G1 = 6 => H1 = 9 => E2 = 9
=> D6 = 9, F7 = 9             (QLVTH F4F5F6 đ/v E2 = 9 trong DKN 2)
=> B4 = 9

Cột 4 có G4 = 4 => C4 = 8 => C6 = 5 => C5 = 4

Khối 4 có bộ 2 ô D3(6,8), E3(6,8) trị 6 và 8.
=> F1 = 5, E1 = 4 => B2 = 4, F5 = 6 => B5 = 7 => H5 = 8 => D5 = 5, I6 = 6
=> I8 = 8 => G8 = 6

E6 = 8               (QL2L trong DKD 2)
=> D3 = 8 => E3 = 6 => D7 = 6

Hàng E có E3 = 6 => E4 = 7 => E7 = 5, H4 = 3 => H6 = 7, A4 = 6
=> A1 = 3 => B1 = 6 => B6 = 3

Lời giải của Sudoku 149
 
%d bloggers like this: