ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU150


Thực tâp giải Sudoku – Bài 150

Trình độ:   Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                             Họ của ô Sudoku (5 trường hợp)

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

   QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:Họ của ô H9 chứa tất cả các số trừ 5 => H9 = 5
Họ của ô C9 chứa tất cả các số trừ 7 => C9 = 7

Bổ túc:


Trong khối 6, F7 và F9 chia nhau 2 số 5 và 9.
F9 không thích hợp với 5 => F9 = 9, F5 = 5
=> D5(9), D6(9), E1(9), E2(9) (QLVTH E4E5E6 đ/v F9 = 9 trong DKN 2)
=> D5(6,9), D6(6,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 9 trên háng D và trong khối 5

D1(5,8), D3(5,8) là bộ 2 ô Sudoku trị 5 và 8 trên hàng D
D1 không thích hợp với 5 => D1 = 8 => D3 = 5 => E4 = 5

Họ của ô C7 chứa tất các số trừ 1 => C7 = 1
=> A6 = 1 (QLVTH B4B5B6 đ/v C7 = 1 trong DKN 1)

Họ của ô A3 chứa tất các số trừ 2 => A3 = 2
=> C8 = 2, G2 = 2 => H5 = 2

Họ của ô H7 chứa tất các số trừ 6 => H7 = 6

Cột 8 có bộ 3 ô Sudoku G8(1,8,9) H8(1,8), I8(8,9) trị 1, 8 và 9.
=> A8 = 5
=> B2 = 5 (QLVTK C1C2C3 đ/v A8 = 5 trong DKN 1)

Hàng A có 3 ô trống A2, A4 và A7 chia nhau 3 số 4, 6 và 9.
A2 không thích hợp với 4 và 9 => A2 = 6 => A4 = 4 => A7 = 9
=> G1 = 6 => I4 = 6 => G4 = 8        (SCC trên cột 4)

DKD 2 có A4 = 4 => G5 = 4 => I7 = 4 => B9 = 4
=> B7 = 3          (SCC trong khối 3 và trên cợt)

B5 = 9    (QL2L trong DKN 1) => D6 = 9
I2 = 9, G8 = 9                     (QLVTH G1G2G3 đ/v H4 = 9 trong DKN 3)
=> E1 = 9 => E2 = 1           (SCC trong khối 4)

D5 = 6       (SCC trên hàng D)
=> C6 = 6 => C5 = 5            (SCC trên hàng C)

Cột 8 còn 2 ô trống H8 và I8 chia nhau 2 số 1 và 8.
I8 không thích hợp với 1 => I8 = 8, H8 = 1
=> I3 = 3          (SCC Trên hàng I) => G9 = 3
=> G3 = 1         (SCC trên hàng G)
=> B1 = 1 => B3 = 7          (SCC trên hàng B)

Lời giải của Sudoku 150
 
%d bloggers like this: