ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU151


Thực tâp giải Sudoku – Bài 151


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                            Tứ giác không giải được loại 1 (2 trường hợp)
                            Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ ô có 2 trị khả dụng

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản


– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:


A5(2,6) B5(2,6) là bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 6 trong khối 2.
E5(1,4) E6(1,4) là bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 4 trên hàng E.
H1(2,7) H3(2,7 là bộ 2 ô Sudoku trị 2 và 7 trên hàng H và trong khối 7.
E6(1,4) H6(1,4) là bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 4 trên cột 6.

B) Khảo sát nhờ Trị Khả Dụng
E5(1,4) E6(1,4) H6(1,4) H5(1,4,5) là một tứ giác không giải được loại 1
=> H5 = 5 => I5(1,4)

Hàng E có bộ 3 ô Sudoku E2(5,7,9), E3(7,9), E7(5,7,9) trị 5, 7 và 9 => E8 = 3
=> F1 = 3, A9 = 3

Hàng A có bộ 2 ô Sudoku A5(2,6), A8(2,6) =>A7 = 7 => D9 = 7

Cột 9 có bộ 2 ô F9(4,9) H9(4,9) trị 4 và 9 => C9 = 5

Hàng C có bộ 2 ô Sudoku C2(4,6) C7(4,6) trị 4 và 6 => C8 = 2
=> A8 = 6 => A5 = 2 => B5 = 6 => C2 = 6 => C7 = 4

Trong DKD 3, QL2L => D7 = 6

Cột 1 có bộ 2 ô Sudoku D1(4,5) I1(4,5) trị 4 và 5 => G1 = 8 => H8 = 8, F3 = 8

B1(2,7), H1(2,7) , H3(2,7), B3(2,7,4) là tứ giác không giải được loại 1 => B3 = 4
=> B2 = 7 => B1 = 2 => H1 = 7 => H3 = 2, E3 = 7

Trong DKN 3, QL2L => I3 = 6 => G3 = 9      (SCC trên cột 3)

Trong DKD 3, QLVTK I7I8I9 đ/v H5 = 5 => 5 không phải là trị khả dung của G2 => G2(1,4,9)
H9 có 2 trị khả dụng duy nhất 4 và 9.
Nếu H9 = 4 => G2 = 4 (QLVTK G4G5G6 đ/v H9 = 4 trong DKN 3) => F2 =9
Nếu H9 = 9 => F9 = 4 = F2 = 9
Dù H9 bằng 4 hay 9, F2 cũng bằng 9 => F2 = 9 => E2 = 5, F9 = 4
=> H9 = 9 => H7 = 1 => H6 = 4 => I5 = 1 => E5 = 4 => E6 = 1
=> E7 = 9    (SCC trên hàng E) => G7 = 5 => G8 = 4 => D8 = 5 => D1 = 4
=> I1 = 5 => I2 = 4 => G2 = 1

Lời giải của Sudoku 151


 
%d bloggers like this: