ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU152


Thực tâp giải Sudoku – Bài 152


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                            Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ ô có 2 trị khả dụng

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:
Bổ túc:


Bộ 3 ô C1, C2 và C3 chia nhau 3 số 1, 5 và 8.
C1 không thích hợp với 1 và 5.
=> C1 = 8, C2(1,5) C3(1,5) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng C

Năm ô trống của khối 9 G7, G8, G9, H9 và I9 chia nhau 5 số 2, 5, 6, 8 và 9.
Hai ô H9 và I9 không thích hợp với 2, 6 và 8 nên
H9(5,9), I9(5,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 5 và 9 trong khối 9 và tên cột 9.
G9 không thích hợp với 5, 9, 2 và 6 => G9 = 8
=> G7(2,6) G8(2,6) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng G.

B) Khảo sát nhờ Trị Khả Dụng

Trong DKD 2, từ QL2L => I5 = 6

Cột 3 có bộ 2 ô Sudoku A3(4,6), F3(4,6) => D3(1,2), H3(2,5)

Trong DKD 2, QLVTH A4B4C4 đ/v D5 = 7 => I4 = 7

A1(4,6) có 2 trị khả dụng duy nhất 4 và 6.
Nếu A1 = 4 => D1 = 9 => D7(3,5) D8(4,5) D9(34) là bộ 3 ô Sudoku trong khối 6 => E8 = 6
Nếu A1 = 6 => A3 = 4 => F3 = 6 => E8 = 6
Dù A1 bằng 4 hay 6, E8 cũng bằng 6 => E8 = 6
=> G8 = 2 => G7 = 6

Hàng E có bộ 2 ô Sudoku E2(1,4), E6(,1,4) => E5 = 5
=> A4 = 5 => B5 = 1 => A5 = 9 => C5 = 3

Trong DKN 1, C2 hay C3 phải bằng 1 , QL2L => A9 = 1 => A7 = 3

Cột 8 có G8 = 2 => C8 = 9, C7 = 2 => C6 = 7, A6 = 2 => A8 = 8
=> H4 = 2 => I2 = 2 => H3 = 5, I6 = 9 => I9 = 5 => H9 = 9

Cột 3 có H3 = 5 => C3 = 1 => C2 = 5 => D3 = 2

Cột 6 có bộ 2 ô Sudoku F6(3,4), H6(3,4) => E6 = 1 => E2 = 4 => D2 = 1

G5 = 4 (SCC trên cột 5) => F6 = 4, G2 = 9 => G1 = 3, F3 = 6
=> A3 = 4 => A1 = 6 => H1 = 4 => D1 = 9

Trong DKN 3, QL2L => H6 = 3 => G4 = 1
=> H2 = 6           (SCC trên hàng H)

Trong DKD 3, QL2L => F7 = 9 => F2 = 8 => F4 = 3 => F9 = 7 => D4 = 8

Cột 9 có F9 = 7 => B9 = 4 => D9 = 3 => D7 = 5 => D8 = 4

Hàng B có B9 = 4 => B8 = 5 => B7 = 7

Lời giải của Sudoku 152
 
%d bloggers like this: