ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU153


Thực tâp giải Sudoku – Bài 153

 

Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                           Trị khả dụng không chấp nhận được. 

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:H8(7,8) H9(7,8) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng H và trong khối 9.
I6(3,4) I8(3,4) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng I.

Bổ túc:


QLVTH A1A2A3  đ/v C5 =3 trong DKN 1 => B1 = 3, A8(3), A9(3)
=> E2(3), F2(3)

QLVTK C4C5C6  đ/v A2 = 4 trong DKN 1
=> B4(4), B5(4), B6(4), C7(4), C8(4), C9(4)

B) Khảo sát nhờ Trị Khả Dụng

Hàng G có bộ 3 ô Sudoku G7(1,4), G8(2,4), G9(124) trị 1, 2, 4.
=> I8 = 3 và G1(6,9), G6(6,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 6, 9 trên hàng G.
=> I6 = 4

Trong DKN 1, QL2L => A9 = 3

G8 có 2 trị khả dụng duy nhất 2 và 4.
Nếu G8 = 2 => C9 = 2 Không chấp nhận được vì C9 không thích hợp với 2.
=> G8 = 4
=> G7 = 1 => G9 = 2
=> C9 = 1 => B3 = 1 => D1 = 1 => E4 = 1

Hàng B có B3 = 1 => B7 = 9 => B4(4,6,7), B5(4,6), B6(6,7) là bộ 3 ô Sudoku
=> B8 = 2 => A3 = 2

QLVTK C4C5C6  đ/v B7 = 9 trong DKN 1 => A4 = 9 => A8 = 6

Hàng C có bộ 2 ô Sudoku C1(6,9), C3(6,9) trị 6 và 9 => C8 = 8 => C7 = 4
=> H9 = 8, F7 = 8        (QLVTK G7H7I7 đ/v C8 = 8 trong DKD 3)
=> D6 = 8 => H8 = 7

E7 = 3 (SCC trên cột 7) => E2 = 9 => H2 = 2 => F2 = 3 => D4 = 3 => H6 = 3

Hàng D có D4 = 3, D6 = 8 => D9 = 4

Cột 3 có bộ 2 ô Sudoku E3(4,5), F3(4,5) => H3(6,9)

QL2L trong DKN 3 => H1 = 4 => F1 = 2

QL2L trong DKD 3 => D8 = 9, E8 = 5
=> D5 = 5 => F3 = 5 => E3 = 4

Hàng E có E3 = 4 => E5 = 6 => E9 = 7 => F9 = 6

Cột 5 => B5 = 4 => F4 = 4, F5 = 9 => F6 = 7 => B6 = 6 => B4 = 7

H4 = 6 (SCC trên cột 4) => G6 = 9 => G1 = 6 => H3 = 9

B3 = 6 => B1 = 9

Lời giải của Sudoku 153


 
%d bloggers like this: