ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU154


Thực tâp giải Sudoku – Bài 154


Trình độ:   Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.

Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:


A6(3,6) B6(3,6) là bộ 2 ô Sudoku trên cột 6 và trong khối 2.
G8(1,4) H8(1,4) là bộ 2 ô Sudoku trên cột 8 và trong khối 9.
G6(1,5) H6(1,5) là bộ 2 ô Sudoku trên cột 6 và trong khối 8.

Bổ túc:

E1(1,4,8) E2(4,8) E3(1,8) là bộ 3 ô Sudoku trị 1, 4 và 8 trong khối 4.
=> D2(2,3,7) D3(2,3,7) F2(2,7) là bộ 3 ô Sudoku trị 2, 3, 7 trong khối 4.

Khối 5 có 2 ô trống D4 và F6 chia nhau 2 số 2 và 8.
F6 không thích hợp với 8 => F6 = 2, D4 = 8
=> A4(2), B4(2), D2(2), D3(2), B5 = 8
=> F7 = 8, E1(8), E2(8), E3(8)       (QLVTK E7E8E9 đ/v D4 = 8 trong DKN 2)

Khối 6 còn 2 ô trống D7 và D8 chia nhau 2 số 6 và 7.
D8 không thích hợp với 7 => D8 = 6, D7 = 7
=> B9 = 7 => A9 = 9 => B2 = 9 => H3 = 9

F2 = 7 (SCC trên hàng F)

Khối 8 còn 2 ô trống G6 và H6 chia nhau 2 số 1 và 5.
G6 không thích hợp với 5 => G6 = 1, H6 = 5

QL2L trong DKD 3 => H8 = 1 => I3 = 1 => E1 = 1

Từ H6 = 5 => I7 = 5

Hàng E có E1 = 1 => E3 = 8 => E2 = 4

Hàng G có 4 ô trốn G1, G3, G7 và G8 chia nhau 4 số 4, 6, 7 và 8.
G3 không thích hợp với 4, 6 và 8 = G3 = 7

Khối 9 có bộ 3 ô Sudoku G9(6,8), H9(2,8), I9(26) trị 2, 6, 8.
=> G8 = 4 => H1 = 4

C7 = 6    (SCC trên cột 7)

Cột 2 có bộ 2 ô Sudoku C2(2,8) H2(2,8) trị 2 và 8 => D2 = 3, I2 = 6
=> D3 = 2, I9 = 2 => h9 = 8, A3 = 3 => B6 = 3 => A6 = 6 => B1 = 6

Cột 1 có B1 = 6 => G1 = 8 => G9 = 6, A1 = 2 => C1 = 7, C2 = 8, C3 = 5
=> C8 = 2 => B8 = 5 => A8 = 8

Háng A có A1 = 2 => H2 = 2, A4 = 5 => B4 = 2

Lời giải của Sudoku 154 
%d bloggers like this: