ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU155


Thực tâp giải Sudoku – Bài 155


Trình độ:    Rất khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                            Loại vị trí không thích hợp trong 2 vị trí của một trị khả dụng trong thành phần.

a) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2, 3  ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:

H5(5,9) H6(5,9) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng H và trong khối 8.
A7(1,2) C7(1,2) là bộ 2 ô Sudoku trên hàng A và trong khối 3.
E7(6,9) F7(6,9) là bộ 2 ô Sudoku trên cột 7 và trong khối 6.
I1(3,7,9) I2(7,9) I3(3) là bộ 3 ô Sudoku trên hàng I và trong khối 7.
G4(6,8) G5(6,7,8) G6(6,7,8) là bộ 3 ô Sudoku trên hàng G và trong khối 8.
A8(3,8) B8(3,7,8) C8(7,8) là bộ 3 ô Sudoku trên cột 8 và trong khối 3.

Bổ túc:

H2(6,8) H3(6,8) là bộ 2 ô Sudoky trên hàng H
H3 không thích hợp với 8 => H3 = 6, H2 = 8
=> I9 = 8     (QLVTK G7G8G9 đ/v H2 = 8 trong DKN 3)

QL2L trong DKD 3 => D9 = 4

Cột 9 có 2 ô trống A9 và F9 chia nhau 2 số 5 và 7.
A9 không thích hợp với 7 => A9 = 5, F9 = 7
=> D6 = 7 => G5 = 7

H1(3,7,9) I2(7,9) I3(3) là bộ 3 ô Sudoku trên hàng I và trong khối 7.
=> I3 = 3 => I1(7,9) I2(7,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 7, 9.

QL2L trong DKD 2 => C4 = 4

A8(3,8) B8(3,7,8) C8(7,8) là bộ 3 ô Sudoku trên cột 8 trị 3, 7 và 8.
=> D8 = 5

b) Khảo sát nhờ trị khả dụng


Cột 7 có bộ 2 ô A7(1,2) C7(1,2) => A8(3,8), B8(3,7,8) C8(7,8), F7(6,9)
Hàng A có bộ 2 ô A3(1,2) A7(1,2) => A1(3,4,6,8), A2(4,6), A5(6,8,9)
Hàng C có C1(2,7,8), C2(1,5,7), C5(5,8), C7(1,2), C8(7,8)

Trên hàng C, trị khả dụng 5 chỉ có thể ở trong C2 hay C5.
Nếu C2 = 5 => D3 = 5 => không nhận được vì D3 không thích hợp với 5.
=> 5 là trị khả dụng của C5, duy nhất trên hàng C => C5 = 5
=> H5 = 9 => H6 = 5, C5 = 6 => C7 = 9 => E7 = 6

Hàng F có F7 = 9 => F1 = 2 => F4 = 5 => F8 = 1 => A3 = 2 =C7 = 2
QLVTK E7E8E9 đ/v F4 = 5 trong DKN 2 => D8 = 5, E2 = 5 => B3 = 5
Từ F8 = 1 => A7 = 1

QL2L trong DKN 2 => E1 = 4

D3 = 1       (SCC trên cột 3)

Hàng D có bộ 2 ô Sudoku D1(6,9) D2(6,9) => D4 = 2
Hàng C có bộ 2 ô Sudoku (C1(7,8) C8(7,8) => C2 = 1

Hàng A có bộ 3 ô Sudoku A1(3,6,8), A5(6,8), A8(3,8) trị 3, 6 và 8.
=> A2 = 4, A6 = 9 => E6 = 8 => G6 = 6 => G4 = 8 => B4 = 6, E4 = 9

Từ B4 = 6 => A1 = 6 => D2 = 6 => D1 = 9
Từ G4 = 8 => A5 = 8 => A8 = 3 => B1 = 3
Từ A1 = 6 => B2 = 7 => C1 = 8 => B8 = 8, C8 = 7 => B6 = 1

I1 = 7, I2 = 9        (SCC trên cột 1, cột 2)

Lời giải của Sudoku 155
 
%d bloggers like this: