ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU156


Thực tâp giải Sudoku – Bài 156


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:   Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                           Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ một ô có 2 trị khả dụng
                           Hình chữ nhật duy nhất loại 1

A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản


– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:B5(1,2) B6(1,2) là bộ 2 ô Sudoku trị 1 và 2 trên hàng B và trong khối 2.
G1(6,7) G2(6,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 7 trên hàng G và trong khối 7.

Bổ túc:


Họ của ô A6 chứa tất cả các số trừ 5 => A6 = 5
=> A2(6,8) A3(6,8) là bộ 2 ô Sudoku trong khối 1.
=> B8 = 5, C1(5), C2(5), C3(5) (QLVTK C7C8C9 đ/v A6 = 5 trong DKN 1)
=> D9(5), E9(5)

B) Khảo sát nhờ trị khả dụng


 

D9 có 2 trị khả dụng duy nhất 1 và 8: D9(1,8)

Nếu D9 = 1 => D6 = 8 => D8 = 9
Nếu D9 = 8 => D6 = 1 => D8 = 9
Dù D9 bằng 1 hay 8, D8 cũng bằng 9 => D8 = 9
=> E1 = 9, I6 = 9 => H2 = 9

Cột 1 có B1 = 3 => H1 = 8 => F1(6,7) G1(6,7) là bộ 2 ô Sudoku trị 6 và 7
=> C1 = 5 => D2 = 5

DKN 3: QLVTH G4G5G6 đ/v H1 = 8 => I5 = 8
=> I8 = 2 => I2 = 3 => I4 = 5

Từ I8 = 2 => E9 = 2 => E6 = 8 => D6 = 1 => D9 = 8, B6 = 2=> B5 = 1

Cột 9 có D9 = 8 => B9 = 6 => B7 = 8

E5 = 5          (QL2L trong DKD 2)

Hàng E có:  E4 = 4

Hàng H có bộ 2 ô Sudoku H3(2,3) H5(2,3) trị 2 và 3 => H4 = 1

Khối 7 có I2 = 3 => H3 = 2 => C3 = 7 => C2 = 2

=Bốn ô G2(6,7), G1(6,7) F1(6,7), F2(6,7,8) là 1 hình chữ nhật duy nhất loại 1  => F2 = 8
=> F8 = 1, A2 = 6 => A3 = 8

Từ F8 = 1 => G8 = 8 => G9 = 1 => G7 = 3 => G4 = 2
Cột 2 có A2 = 6 => G2 = 7 => G1 = 6 => F1 = 7

Hàng E có 2 ô trống E3 và E7 chia nhau 2 số 6 và 7.
E3 không thích hợp với 7 => E3 = 6, E7 = 7
=> F7 = 6 => D7 = 4      (SCC trong khối 6)
=> D3 = 3 => D5 = 7, F3 = 4

Cột 4 có G4 = 2 => F4 = 3 => F5 = 2 => G5 = 3

Lời giải của Sudoku 156
 
%d bloggers like this: