ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU157


Thực tâp giải Sudoku – Bài 157

Trình độ:    Rất Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                          Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ một ô có 2 trị khả dụng
                          (2 trường hợp)
A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.


Kết Quả:B) Khảo sát nhờ trị khả dụngCột 4 có bộ 3 ô Sudoku A4(6,9), D4(6,9), I4(3,69) trị  6 và 9 => H4 = 5
=> G7 = 5 => A8 = 5

G9 có 2 trị khả dụng duy nhất 1 và 6.
Nếu G9 = 6 => G1 = 9 => G5 = 1 => G2 = 3

Nếu G9 = 1 => G1(6,9) G5(6,9) là bộ 2 ô Sudoku trị 6, 9 => G2 = 3
Dù G9 bằng 6 hay 1, G2 cũng bằng 3   => G2 = 3
=> D3 = 3 => F6 = 3 => I4 = 3 => H7 = 3

G9 có 2 trị khả dụng duy nhất 1 và 6.
Nếu G9 = 6 => G1 = 9 => G5 = 1 => H5 = 6
Nếu G9 = 1 => D8 = 1 (QLVTK A8B8C8 đ/v G9 = 1 trong DKD 3)
=> F5 = 1 => H5 = 6
Dù G9 bằng 6 hay 1, H5 cũng bằng 6 => H5 = 6
=> H1 = 8 => D1 = 9 => F2 = 5, G1 = 6 => E2 = 8
=> G9 = 1 => F9 = 4, D8 = 1    (QLVTK A8B8C8 đ/v G9 = 1 trong DKD 3)
=> F5 = 1 => G5 = 9 => I6 = 1 (SCC trong khối 8) => H3 = 1

DKD 1 có H1 = 8 => A3 = 8, D5 = 8

E5 = 5   (QL2L trong DKD 2)

F7 = 9   (SCC trên hàng F)

H8 = 2   (SCC trong hàng H) => E8 = 6 => E7 = 2      (SCC trong khối 6)
=> E6 = 9

I8 = 4     (SCC trên cợ 8) => I7 = 6

Cột 7 có 2 ô trống A7 và B7 chia nhau 2 số 1 và 4.
A7 không thích hợp với 4 => A7 = 1, B7 = 4
=> C5 = 4 => B5 = 2

Hàng A có bộ 2 ô Sudoku A4(6,9) A6(6,9) trị 6 và 9 => A2 = 2
=> C9 = 2, C3 = 9 => C2 = 6 => B2 = 1 => B3 = 5 => B9 = 6     (SCC trên hàng B)

D6 = 2     (QL2L trong DKD 2) => D4 = 6      (SCC trên hàng D)
=> A4 = 9 => A6 = 6

I2 = 9, I3 = 2      (SCC trên cột 2 và cột 3)

Lời giải của Sudoku 157

 

 
%d bloggers like this: