ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài GU158


Thực tâp giải Sudoku – Bài 158


Trình độ:   Rất Khó
Quy luật:    Quy luật vách tường kín / hở. Bộ 2, bộ 3 ô Sudoku.
                            Điểm gặp gỡ của 2 chuỗi điền số phát xuất từ một ô có 2 trị khả dụng
                            (3 trường hợp). Họ của ô Sudoku.

 A) Khảo sát nhờ Quy luật căn bản

– Các Dãy Khối Ngang từ trái sang phải và từ phải sang trái,
– Các Dãy Khối Dọc từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên,
– Áp dụng các Quy Luật Căn Bản đơn giản:

QL2L, QLVTK, QLVTH, ĐSLH, SCC, QLOT, HỌ của ô SUDOKU, ….

– Suy ra các số phải điền vào các ô, các trị khả dụng đầu tiên, các bộ 2 ô Sudoku nếu có.

Kết Quả:
B) Khảo sát nhờ trị khả dụng

 
Hàng F có bộ 2 ô Sudoku F2(2,5), F6(2,5) trị 2 và 5
=> F1(3,7) F3(3,6,7) F5(6,7) là bộ 3 ô Sudoku trị 3, 6 và 7 trên hàng F.

A8(2,3) có 2 trị khả dụng duy nhất 2 và 3.
Nếu A8 = 2 => A6 = 5 => D4 = 5
=> E7 = 5, F2 = 5 (QLVT K F7F8F9 đ/v D4 = 5 trong DKN 2) => E1 = 7 => F1 = 3
Nếu A8 = 3 => B5 = 3, C3 = 3 (QLVTK C4C5C6 đ/v A8 = 3 trong DKN 1) => F1 = 3
Dù A8 bằng 2 hay 3, F1 cũng bằng 3 => F1 = 3

D4(5,6) có 2 trị khả dụng duy nhất 5 và 6..
Nếu D4 = 6 => F5 = 7
Nếu D4 = 5 => E7 = 5, F2 = 5 (QLVTK F7F8F9 đ/v D4 = 5 trong DKN 2) 
=> E1 = 7 => F3 = 6 => F5 = 7
Dù D4 bằng 5 hay 6, F5 cũng bằng 7 => F5 = 7
=> F3 = 6

A6(2,5) có 2 trị khả dụng duy nhất 2 và 5.
Nếu A6 = 2 => B5 = 3
Nếu A6 = 5 => D4 = 5 => E7 = 5, F2 = 5 => B2 = 2 => B5 = 3
Dù A6 bằng 2 hay 5, B5 cũng bằng 3 => B5 = 3
=> C3 = 5, A8 = 3     (QLVTK A1A2A3 đ/v B5 = 3 trong DKN 1)
=> C7 = 2 => E7 = 5 => D7 = 5, E1 = 7 => B1 = 5 => B2 = 2 => B3 = 7

D3 = 2                        (QL2L trong DKD 1)
=> E9 = 2, F6 = 2      (QLVTK F7F8F9 đ./ D3 = 2 trong DKN 2)
=> F2 = 5

Khối 5 có F5 = 7 => E5 = 6 => D4 = 5 => D8 = 7 => D9 = 6

Cột 9 có E9 = 2 => I9 = 7 => I8 = 2

A4 = 6    (SCC trên cột 4) => A5 = 2 => A6 = 5

Lời giải của Sudoku 158 
%d bloggers like this: