ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Các Định nghĩa của Sudoku

Các Định nghĩa của Sudoku.

Trò chơi Sudoku tiêu chuẩn là một mạng hình vuông gồm có 9 hàng và 9 cột, chia mạng thành 81 ô vuông và 9 khối 3×3, mỗi khối có 9 ô vuông.

Một số ô vuông trên mạng Sudoku đã được điền sẵn những số trong khoảng từ 1 đến 9.

Mục đích của trò chơi Sudoku là phải điền các ô trống với những số trong khoảng từ 1 đến 9 sao cho các hàng, các cột và các khối đều chứa tất cả những số từ 1 đến 9, nói khác đi, một số chỉ hiện diện một lần trên một hàng, một cột hay một khối mà thôi.

Có 3 Dãy khối ngang:

Dãy khối ngang 1: Khối 1, 2, 3
Dãy khối ngang 2: Khối 4, 5, 6
Dãy khối ngang 3: Khối 7, 8, 9

Có 3 Dãy khối dọc:

Dãy khối dọc 1: Khối 1, 4, 7
Dãy khối dọc 2: Khối 2, 5, 8
Dãy khối dọc 3: Khối 3, 6, 9

Mỗi dãy khối ngang có 3 hàng và mỗi dãy khối dọc có 3 cột.

Hàng được đánh dấu từ trên xuống dưới bắng các mẫu tự  A, B, C, D, E, F, G , H và I.
Cột được đánh dấu bằng các con số từ trái sang phải bằng các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9.
Hàng và cột được gọi chung là tuyến. Vậy mỗi dãy khối (ngang hay dọc) có 3 tuyến.

Một ô vuông ở hàng X và cột N được ký hiệu là XN, thí dụ: A4 = 7, G8 = 5.

Hàng, cột và  khối được gọi chung là những thành phần của Sudoku.

Một số gọi là không thích hợp trong một thành phần Sudoku khi số đó đã hiện diện trong thành phần đó và ngược lại, một số gọi là thích hợp trong một thành phần khi số đó chưa hiện diện trong thành phần đó.

Họ của một ô vuông là tập hợp gồm hàng, cột và khối chứa ô vuông đó.

Vách tường trong một dãy khối là 3 ô liên tiếp nằm trong một khối và trên một tuyến của dãy khối. Các trị số của 3 ô nầy gọi là trị số của vách tường.

Trong hình trên:
3 ô A1A2A3 trong khối 1 và trên hàng A, là 1 vách tường trị số 297 của dãy khối ngang 1.
3 ô I4I5I6 trong khối 8 và trên hàng I, là 1 vách tường  trị số 435 của dãy khối ngang 3
3 ô A9B9C9 trong khối 3 và trên cột 9, là 1 vách tường trị số 136 của dãy khối dọc 3
3 ô D5E5F5 trong khối 5 và trên cột 5, là 1 vách tường trị số 541 của dãy khối dọc 2

Quy luật định nghĩa Sudoku

Trong một dãy khối, một số chỉ hiện diện tối đa là 3 lần, ở trên 3 tuyến và trong 3 khối khác nhau của dãy.

 
%d bloggers like this: