ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU21 – Trị khẳng định suy rộng và Cánh-X suy rộng cấp 2 – Sứa (Jelly-Fish)

Về trị khẳng định và trị khẳng định suy rộng, ta có các định nghĩa sau đây:

  • Trị khẳng định  suy trên một tuyến khi nó là trị khả dụng của chỉ 2 ô trên tuyến đó
  • Trị khẳng định suy rộng cấp 1 t rên một tuyến khi nó là trị khả dụng của chỉ 3 ô trên tuyến đó
  • Trị khẳng định suy rộng cấp 2  trên một tuyến khi nó là trị khả dụng của chỉ 4 ô trên tuyến đó

Khi một trị khẳng định trên 2 tuyến song song nằm trong 4 ô hợp thành một hình chữ nhật, ta có một Cánh-X.

Khi một trị khẳng định suy rộng cấp 1 trên 3 tuyến song song nằm trong 9 ô (hay ít hơn
nhưng  ≥ 6) hợp thành 4 hình chữ nhật, ta có một Cánh-X suy rộng cấp 1 hay Kiếm-Ngư (Sword-Fish).

Khi một trị khẳng định suy rộng cấp 2 trên 4 tuyến song song nằm trong 16 ô (hay ít hơn nhưng  ≥ 11) hợp thành 9 hình chữ nhật, ta có một Cánh-X suy rộng cấp 2 hay
Sứa (Jelly-Fish).

Bài nầy đặc biệt bàn về Sứa hay Jelly-Fish.

*     *     *     *

Một Sứa (Jelly-Fish) đầy đủ gồm có 16 ô, từng bộ 4 nằm trên 4 tuyến song song (hàng hay cột), mỗi bộ 4 ô nầy là các ô khẳng định của trị khẳng định chung trên tuyến.

Trong hình trên, 4 là trị khẳng định suy rộng cấp 2 trên hàng B, D, F và H.
Mười sáu (16) ô B2, B4, B6, B9, D2, D4, D6, D9, F2, F4, F6, F9, H2, H4, H6 và H9 tạo thành một Sứa (Jelly-Fish) của khung Sudoku.

Cũng giống như các trường hợp Cánh-X (X-Wing), Kiếm-Ngư (Sword-Fish), với Sứa (Jelly-Fish) cũng có tính chất:

Tất cà các ô trống nằm trên các tuyến chứa các ô khẳng định, ngoại trừ các ô
khằng định không thể nhận trị khẳng định chung làm trị khả dụng.

Trong hình trên, các ô trống trên 4 cột 2, 4, 6 và 9 , ngoại trừ các ô khẳng định khộng thể có 4 là một trị khả dụng.

Nếu B2 = 4 => D4, D6, Đ, F4, F6, F9, H4, H6, H9  là một Kiếm-Ngư (Sword-Fist).
Nếu F6 = 4 => B2, B4, B9, D2, D4, D9, H2, H4, H9 là một Kiếm-Ngư (sword- Fish)
Lý thuyết là như vậy, nhưng một Sứa (Jelly-Fish) đầy đủ với 16 ô rất khó xảy ra, và nếu có, cũng khó tìm ra!

Thường thì một Sứa (Jelly-Fish) khuyết  có thể xảy ra. Trị khẳng định suy rộng (bằng nhau) trên 4 tuyến có thể không đến cấp 2 (có thể cấp 1 với 3 ô khẳng định).

Thí dụ :  Xét khung Sudoku sau đây:

Chín (9) là trị khẳng định trên cột 2, cột 5, cột 6 và cột 7.

Các ô B2, I2, B5, H5, I5, B6, C6, H6, B7, C7 và I7  là một Sứa (Jelly-Fish) khuyết với trị khẳng định 9.

= >  Các ô trống trên các hàng B, C, H và I, ngoài các ô của Sứa như:
B3(1,5,7,9), B8(1,5,6,8,9), B9(4,5,8,9)
C3(1,5,7,9), C8(1,5,6,9),
H1(1,5,9), H8(2,3,9), I8(3,6,8,9), I9(8,9)

Không thể nhận 9 làm trị khả dụng.

= >   B3(1,5,7), B8(1,5,6,8), B9(4,5,8), C3(1,,5,7), C8(1,5,6), H1(1,5), H8(2,3), I8(3,6,9, I9(8)

= >   I9 = 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: