ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU24 – Chuỗi các ô khẳng định đứt đoạn

Trong bài trước, chúng ta đã xét chuỗi 2 màu kín và hở của những ô khẳng định có cùng một trị khẳng định trên các thành phần của khung Sudoku. Nhắc lại: thành phần Sudoku là hàng, cột hay khối của khung Sudoku.

Nhiều khi chúng ta không chỉ có một chuỗi liên tục những ô khẳng định, mà có nhiều chuỗi đứt đoạn những ô khẳng định (nhưnng cùng trị khẳng định). Những chuỗi đứt đoạn nầy cũng có thể được tô 2 màu khác nhau và có thể giúp loại bỏ được trị khẳng định khỏi danh sách các trị khả dụng trong những ô có họ chứa 2 ô khác màu (vì 1 trong 2 ô nầy phải có trị là trị khẳng định). Nhắc lại: Họ của một ô Sudoku gồm hàng, cột và khối chứa ô đó).

Hình dưới đây chỉ cho thấy trị khả dụng 5 của các ô trong khung Sudoku. Các trị thực sự và trị khả dụng khác không được ghi ra.

Trong hình trên, ta có các cặp ô khẳng định với cùng trị khẳng định 5 như sau:

A2, C1           trong khối 1
C1, H1           trên cột 1
H1, H4           trên hàng H
B7, C9           trong khối 3
B7, I7            trên cột 7
I7, G9            trong khối 9

Các ô khẳng định trên tạo thành 2 chuỗi đứt đoạn các ô khẳng định có cùng trị khẳng định 5:

Chuỗi các ô khẳng định       A2, C1, H1, H4         
Chuỗi các ô khẳng định       C9, B7, I7, G9

Để ý rằng các màu trên 2 chuỗi phải thích ứng với nhau.

Thí dụ:    Nếu C1 = 5 thì C9 ≠ 5 => C1 và C9 phải khác màu.
Từ đó, suy ra màu của các ô khác trong 2 chuỗi.

Nếu có 2 ô cùng màu cùng nằm trong thành phần nào đó của khung Sudoku, thì ta phải kiểm soát lại, có thể đã có 1 ô nào đã được điền số sai!

Hai chuỗi các ô khẳng định trên có thể giúp loai bỏ trị khẳng định 5 ra khỏi danh sách trị khả dụng của một số ô như sau:

a)     C5, C6    vì hàng C có 2 ô khẳng định khác màu C1 và C9
b)     E9, F9     vì cột 9 có 2 ô khẳng định khác màu C9 và G9
c)     A4          vì họ của ô A4 co chứa 2 ô khác màu A2 và H4
d)     G2          vì họ của ô G2 có chứa 2 ô khác màu A2 và G9

Thuận Hoà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: