ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU27 – Cánh-WXYZ


Cánh-WXYZ là một suy rộng của Cánh-XYZ.

Cánh-XYZ gồm có 3 ô trong đó có 1 ô gốc có 3 trị khả dụng và 2 ô còn lại, mỗi ô có 2 trị khả dụng. Ba ô của Cánh-XYZ là một bộ 3 ô Sudoku đặc biệt của 3 trị khả dụng trong đó có một trị khả dụng hiện diện trong cả 3 ô, gọi là trị gốc của Cánh-XYZ.

Trong bài kỳ rồi, ta có:
–  Ba ô A3(3,5,8), A8(3,5), C1(3,8) là một Cánh-XYZ có trị gốc là 3
–  Ba ô G6(8,6,5), I4(8,6), C6(8,5)  là một Cánh-XYZ xó trị gốc là 8

Tương tự như Cánh-XYZ, Cánh-WXYZ có 4 ô hợp thành một bộ 4 ô Sudoku đặc biệt, trong đó có một ô chứa 4 trị khả dụng, gọi là ô gốc, và 3 ô còn lại, mỗi ô chứa 2 trị khả dụng. Có tất cả 4 trị khả dụng, trong đó có một trị khả dụng hiện diệng trong cả 4 ô, gọi là trị gốc của
Cánh-WXYZ.  Tóm lại:

Trong 1 khung Sudoku, xét 4 ô A(x,y,z,t), B(x,y), C(x,z) và D(x,t)  có những tính chất:

  • Nếu A(x,y,z,t) và B(x,y) có liên hệ trực tiếp qua trị khả dụng x và y  
  • Nếu A(x,y,z,t) và C(x,z) có liên hệ trực tiếp qua trị khả dụng x và z
  • Nếu A(x,y,z,t) và D(x,t) có liên hệ trực tiếp qua trị khả dụng x và t
  • Trong 3 ô B, C và D, có 2 ô hoặc cùng nằm trong 1 khối hay 1 tuyến chứa
    ô gốc A

Thì:  4 ô A, B, C và D là một Cánh-WXYZ  trong khung Sudoku.

Thí dụ 1:   Cánh-WXYZ  có  2 ô A(x,y,z,t) và B(x,y) cùng nằm trong khối 1,  3 ô
A(x,y,z,t), C(x,z) và D(x,t) cùng nằm trên hàng B.


Nếu  A = x  =>  B = y, C = z, D = t
Nếu  A = y  =>  B = x
Nếu  A = z  =>  C = x
Nếu  A = t  =>   D = x

= >  Dù A có trị nào thì A, B, C hoặc D cũng sẽ có trị x

= >  Mọi ô có họ chứa cả 4 ô A, B, C và D của Cánh- WXYZ, ngoài 4 ô của cánh, đều
       không thể nhận trị gốc của Cánh-WXYZ làm trị khả dụng.

Trường hợp khác có thể xảy ra như sau, với 2 ô ở trong cùng 1 khối với ô góc của Cánh-WXYZ:

Thí dụ 2:     Xét khung Sudoku dưới đây:

a)      Bốn ô A3(3,8,7,5), C1(3,8), A6(3,7) và A8(3,5)  tạo thành một Cánh-WXYZ
có ô gốc là  A3(3,8,7,5)  và trị gốc là 3.

= >   Hai ô A1(3,4,8) và A2(3,4,7) có họ chứa cả 4 ô của Cánh-WXYZ  là A3, C1, A6
và  A8
= >   Trị gốc 3 của Cánh-WXYZ không thể là trị khả dụng của A1 và A2
= >   A1(4,8), A2(4,7)

b)      Bốn ô G6(7,1,9,3), I5(7,1), G4(7,9) và A6(7,3)  tạo thành một Cánh-WXYZ
có ô gốc là  G6(7,1,9,3 ) và trị gốc là 7.

= >   Hai ô H6(2,3,7,8,9) và I6(1,6,7) có họ chứa cả 4 ô của Cánh-WXYZlà G6, I5, G4
và A6
= >   Trị gốc 7 của Cánh-WXYZ không thể là trị khả dụng của H6 và I6
= >   H6(2,3,8,9), I6(1,6)

Để ý rằng  A6(3,7) là ô thuộc cả 2 Cánh-WXYZ: A3, C1, A6, A8 và G6, I5, G4, A6.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: