ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU29 – Các chuỗi hữu dụng Sudoku (1)


Trong các bài trước đây, ta đã thấy tầm quan trọng của các ô chỉ có 2 trị khả dụng, nhất là khi những ô nầy cùng nằm trong một thành phần (hàng, cột hay khối) và có những liên hệ toàn phần hay bán phần.

Thí dụ

Hai ô H3(5,6) và H7(5,6) có liên hệ toàn phần trên hàng H.
Khí H3 = 5  thì  H7 = 6
Khi H3 = 6  thì  H7 = 5

Hai ô  A2(3,6) và C3(5,6) có liên hệ bán phần trong khối 1.
Khi A2 = 6 thì C3 = 5
Khi C3 = 6 thì A2 = 3
Khì A2 = 3 thì C3 không xác định

Trong một khung Sudoku, các ô chỉ có 2 trị khả dụng có thể tạo thành những chuỗi hữu dụng (Forcing Chain)  có thể kết hợp cho ta điều kiện để đơn giản trị khả dụng của những ô trống khác như thí dụ sau đây:

H3(5,6) và H7(5,6)  hay bán phần như C3(5,6) và A2(3,6), H7(5,6)
và G8(5,8), G8(5,8) và C8(3,8).

Xét ô C3(5,6) có 2 trị khả dụng 5 và 6.

Từ C3 có thể xuất phát 2 chuỗi hữu dụng tuỳ theo C3 = 6 hay C3 = 5

Chuỗi thứ nhất:  C3 = 6  =>  A2 = 3

Chuỗi thứ hai:    C3 = 5  =>  H3 = 6  =>  H7 = 5  =>  G8 = 8  =>  C8 = 3

= >  Dù C3 có trị nào, 6 hay 5, ta cũng có hoặc A2 = 3 hoặc C8 = 3

Suy ra:  Mọi ô trống có họ chứa A2 và C8 không thể nhận 3 làm  trị khả dụng.

Các ô C2(3,,4,6), A7(2,3,6), A8(3,8), A9(3,6,8) có họ chứa A2 và C8 nên không thể  nhận 3 làm trị khả dụng

=> 3 có thể loại khỏi danh sách trị khả dụng của các ô nầy.

= >   C2(4,6), A7(2,6), A8 = 8,  A9(6,8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: