ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU16 – Hình chữ nhật không giải được (tóm tắt)

Một trong những quy luật mà Thuận Hoà đã trinh bày cùng độc giả là quy luật về “Hình chữ nhật không giải được”. Quy luật nầy dựa trên một quy ước căn bản của Sudoku là : Lời giải của một khung Sudoku phải duy nhất”, nói cách khác, một Sudoku đúng phải có một lời giải duy nhất.

Trường hợp dễ nhận biết nhất của một hình chữ nhật không giải được (tức là hình chữ nhật làm cho lời giải của Sudoku không duy nhất) là trường hợp hình chữ nhật tạo bởi 4 ô ở trong cùng một dãy khối và có chung 1 cặp trị khả định như trong Hình 1 .

A2A7C7C2 là hình chữ nhật không giải được trong dãy khối ngang 1.
B4B6H6H4 là hình chữ nhật không giải được trong dãy khối dọc 2.
E2E8F8F2 là hình chữ nhật không giải được trong dãy khối ngang 2

Ba tính chất quan trọng:

a)   Nếu 1 đỉnh của hình chữ nhật không giải được có chứa thêm 1 trị giả dụng khác, thí dụ C7(2,8,9), thì trị giả định khác đó phải là thực trị (trị thực) của đỉnh đó
=> C7 = 9

= > Mọi ô trong họ (hàng, cột, khối) của C7, ngoài C7, không thể có 9 là trị khả dụng.

b) Nếu 2 đỉnh liên tiếp của hình chữ nhật không giải được cùng chứa thêm chung một trị giả định khác, thí dụ B4(3,6,5), B6(3,6,5), thì 5 phải là thực trị của B4 hay B6.

= > Mọi ô trên hàng B và khối 2, trừ B4 và B6, không thể có 5 là trị khả dụng.

c) Nếu 2 đỉnh liên tiếp của hình chữ nhật không giải được, mỗi đỉnh chứa thêm 1
trị khả dụng khác nhau, thí dụ E8(4,1,7), F8(4,1,8), thì hoặc E8 có thực trị 7 hoặc
F8 có thực trị 8. Nếu trên cột 8 có 1 ô khác có trị khả dụng là 7, 8, thí dụ ô H8(7,8),
thì 2 ô E8, F8 hợp với ô H8 thành một bộ 2 ô Sudoku giả (dummy Twin)

= > Mọi ô trên cột 8, trừ 3 ô E8, F8 và H8, không thể nhận 7 và 8 làm trị khả dụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: