ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU18 – Trị khẳng định suy rộng

Một số gọi là trị khẳng định trên một tuyến của khung Sudoku khi số đó là trị khả dụng của chỉ 2 ô trên tuyến đó. Hai ô nầy gọi là một cặp 2 ô khẳng định của tuyến.

(Nhắc lại: Tuyến là hàng hay cột của khung Sudoku)

Trong bài nầy, ta chỉ xét trường hợp đặc biệt của những cặp ô khẳng định nằm trong một khối của khung Sudoku. Trường hợp nầy đặc biệt vì các trị khẳng định có thể giúp đơn giản trị khả dụng của các ô trong khối chứa cặp ô khẳng định.

Xét thí dụ sau đây:

a) Trên hàng D, D4(2,3) và D6(2,5) là một cặp 2 ô khẳng định với trị khẳng định 2.
=> D4 hay D6 phải bằng 2.
D4 và D6 nằm trong khối 5
=> Các ô của khối 5, ngoài D4 và D6 không thể nhận 2 làm trị khả dụng
=> Lấy 2 ra khỏi E4(1,2,3), F5(1,2,5,9) và F6(2,5,9) => E4(1,3), F5(1,5,9), F6(5,9)

b) Trên cột 9, E9(2,3,9) và F9(2,5,9) là một cặp 2 ô khẳng định với trị khẳng định 9
=> E9 hay F9 phải bằng 9. E9 và F9 nằm trong khối 6
=> Các ô của khối 6, ngoài E9 và F9 không thể nhận 9 làm trị khả dụng
=> Lấy 9 ra khỏi E8(1,3,9) và F7(1,2,5,9) => E8(1,3), F7(1,2,5)

Trị khẳng định suy rộng

Một số gọi là trị khẳng định suy rộng trên một tuyến của khung Sudoku khi số đó là trị khả dụng của chỉ 3 ô trên tuyến đó. Ba ô nầy gọi là một cặp 3 ô khẳng định của tuyến.

Cũng giống như trường hợp trên, ta chỉ xét những cặp 3 ô khẳng định cùng nằm trong một khối của khung Sudoku.

Xét khung Sudoku sau đây:

a) Trên hàng D, D4(2,3,8), D5(2,5,8,9) và D6(2,5,8) là một cặp 3 ô khẳng định với trị khẳng định 2. => D4 hay D5 hay D6 phải bằng 2. D4, D5 và D6 nằm trong khối 5
=> Các ô của khối 5, ngoài D4, D5 và D6 không thể nhận 2 làm trị khả dụng
=> Lấy 2 ra khỏi E4(1,2,3,8), F5(1,2,5,8,9) và F6(2,5,8) => E4(1,3,8), F5(1,5,8,9), F6(5,8)

b) Trên hàng cột 9, D9(3,5,6,9), E9(3,6,9) và F9(5,9) là một cặp 3 ô khẳng định với trị khẳng định 9 => D9 hay E9 hay F9 phải bằng 9. D9, E9 và F9 nằm trong khối 6
=> Các ô của khối 6, ngoàiD9, E9 và F9 không thể nhận 9 làm trị khả dụng
=> Lấy 9 ra khỏi D8(3,5,8,9), E7(1,2,3,8,9), E8(1,3,8,9) và F7(1,2,5,8,9
=> D8(3,5,8), E7(1,2,3,8), E8(1,3,8), F7(1,2,5,8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: