ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU19 – Trị khẳng định và “Cánh-X” (X-Wing)

Trong một khung Sudoku, nếu 4 ô A, B, C và D  là 4 đỉnh của một hình chữ nhật, với AB // CD,  có những tính chất sau đây:

  • A và B là cặp ô khẳng định của trị khẳng định x, trên tuyến chứa A, B
    (tức là x là trị khả dụng của duy nhất 2 ô A và B trên tuyến chứa A, B)
  • C và D là cặp ô khẳng định của cùng trị khẳng định x trên tuyến chứa C, D
    (tức là x là trị khả dụng của duy nhất 2 ô C và D trên tuyến chứa C, D)

 thì  4 ô A, B, C và D tạo thành một “Cánh-X”  (hay X-Wing) của khung Sudoku.

Thí dụ 1    Trong khung Sudoku dưới đây, 4 ô  C3(5,7,8), C8(5,9), H3(5,2,3) và H8(5,2)
tạo thành 1 Cánh-X.  Để ý rằng 5 là trị khẳng định trên hàng C và hàng H


Tính chất của Cánh-X:

Trên hàng C, C3 hoăc C8 phải bằng 5. Trên hàng H, H3 hoặc H8 phải bằng 5.
Nếu C3 = 5  =>  H8 = 5
Nếu C8 = 5  =>  H3 = 5

= >   Hai đỉnh đối diện C3, H8 hay C8, H3  bằng 5.
Nói khác đi, trên cột 3, có C3 hoặc H3 bằng 5; trên cột 8, có C8 hoặc H8 = 5

Suy ra: những ô trống trên 2 cột 3 và  8, ngoài 4 đỉnh C3, C8, H8 và H3,
không thể  nhận 5 làm trị khả dụng.

= >  5 có thể lấy ra khỏi các ô A3(2,5,7,8), B3(2,3,5,7,8), G3(2,3,5 ,7), I3(2,3,4,5,7),
B8(1,2,5,7) và I8(2,5,9)

= >  A3(2,,7,8), B3(2,3,7,8), G3(2,3,7), I3(2,3,4,7), B8(1,2,7) và I8(2,9)

 Thí dụ 2

6  là trị khẳng định trên cột 4 với cặp ô khẳng định C4(6,3) và G4(6,9)
6 cũng là trị khẳng định trên cột 9 với cặp ô khẳng định C9(6,7) và G9(6,7)

= >  Bốn ô C4(6,3), G4(6,9), G9(6,7) và C9(6,7) là một Cánh-X của khung Sudoku.

= >  C4 và G9 bằng 6  hoặc  G4 và C9 bằng 6

= >  Trên hàng C, C4 hoặc C9 bằng 6 . Trên hàng G, G4 hoặc G9 bằng 6

= >  Các ô trống trên hàng C và hàng G, ngoài các đỉnh của hình chữ nhật,
                    không thể nhận 6 làm trị khả dụng.

= >  C1(4,5,8), C2(5,8), C3(4,5,8), G1(1,4,8), G2(7,8) và G3(1,4,7,8)

 

Thuận Hoà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: