ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

QLSU03 – Chuỗi Điền số sai

Nếu trong một khối Sudoku, có một số x chỉ có thể gán vào 1 trong 2 ô O1 hay O2 của khối. Muốn biết x là trị số của ô nào, ta có thể áp dụng Quy luật về Chuỗi Điền số sai như sau:

Xem x là trị số của 1 trong 2 ô, thí dụ O1, và áp dụng phương pháp điền số liên hoàn để có một chuỗi điền số. Nếu chuỗi điền số nầy dẩn đến một bế tắc sai, thì x không phải là trị số của ô O1, do đó, x phải là trị số của ô còn lại O2.

Trong quy luật trên, có 3 điểm quan trọng cần phải lưu ý là:

a) Phải chắc chắn là số x chỉ có thể là trị số của 1 trong 2 ô của khối mà thôi. Nói khác đi, x là trị khả dụng của 2 ô duy nhất của khối.

b) Bế tắc sai, hay chuỗi điền số sai, trong các trường hợp sau đây:
– Có số phải điền, nhưng không có ô trống cho nó
– Số phải điền có ô trống cho nó, nhưng ô nầy không thích hợp với số phải điền

c) Không có số phải điền không phải là một bế tắc sai.

Thí dụ 1: Xét khung Sudoku sau đây:

Trong dãy khối dọc 2, để ý trị số 6 của ô B4 của khối 2
Trong khối 5, số 6 chỉ có thể là trị số của 1 trong 2 ô D6 hay F5.
Thử xem 6 có phải là trị số của F5 hay không? Nếu F5 = 6, thì:
I6 = 6 (Quy luật 2 lần hiện diện trong dãy khối dọc 2)
G8 = 6 (Quy luật 2 lần hiện diện trong dãy khối ngang 3)
F9 = 6 (Quy luật 2 lần hiện diện trong dãy khối dọc 3)
Vì F5 đã bằng 6 nên F9 không thể bằng 6 được. Đó là một bế tắc sai.
=> Chuỗi điền số bắt đầu từ F5 = 6 là một chuỗi điền số sai.
Suy ra: 6 phải là trị số của ô D6 => D6 = 6 và chuỗi điền số bắt đầu từ D6 = 6 là chuỗi điền số đúng.
D6 = 6 => G5 = 6 => I8 = 6 => F9 = 6

Thí dụ 2: Xét khung Sudoku sau đây:

Trong dãy khối dọc 1, B1 = 5 trong khối 1.
Trong khối 4, 5 chỉ có thể là trị số của ô E3 hay F2.
Nếu F2 = 5 => I3 = 5 => G4 = 5 => F6 = 5 Không được vì F2 = 5
Chuỗi điền số khởi đi từ F2 = 5 là chuổi điền số sai.
Suy ra: E3 = 5

Trong dãy khối ngang 1, C1 = 8 trong khối 1.
Trong khối 2, 8 chỉ có thể là trị số của A4 hay B5.
Nếu B5 = 8 => A8 = 8 => E9 = 8 => D5 = 8 Không được vì B5 = 8
Chuỗi điền số khởi đi từ B5 = 8 là chuỗi điền số sai.
Suy ra: A4 = 5

 
%d bloggers like this: